บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 60 อัตรา

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 60 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย เป็นทหารกองหนุนอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

1.2 จบการศึกษาระดับ ปวช.สายพณิชกรรมทุกสาชาวิชา (ต้องศีกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่ กห.ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน และเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตย
1.4 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ.จะถึงว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลัง

2.คะแนนเพิ่มแก่ผู้เป็นทายาททหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ดังนี้
2.1 เป็นบุตรหลานทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชกา สังกัด ทบ.ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ฯ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
2.2 เป็นนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มคะแนนให้ชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารเพิ่มให้ 3 ถึง 5 ใน 100 คะแนน
2.3 เป็นบุตรหลานทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชกา สังกัด ทบ.ที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน(เว้นปลดออกจากราชการเนื่องจากปกพร่องต่อหน้าที่) เพิ่มให้ 2 ใน 100 คะแนน
2.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการ เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
2.5 ผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนน จากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อฯ จะเพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่คะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว

3.กำหนดการรับสมัคร 27 มี.ค.- 19 เม.ย. 56(เว้นวันหยุดราชการ)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 เม.ย. 56
5.ผู้สนใจติดต่อ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร 02 297 7624 (ในวันและเวลาราชการ) และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก http://www.findept.com

ดูรายะเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่