บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปี การศึกษา 2556

ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี  เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ  ปวส. ( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างสำรวจ )  รับรองว่ามีงานทำแน่นอน  โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย  และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

คุณสมบัติเบื้องต้น
•  เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด
•  อายุ 17 - 20 ปี   (เกิด พ.ศ.2536 - 2539)
•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
•  มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

การจำหน่ายใบสมัคร
- สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
- ซื้อด้วยตนเอง ณ  โรงเรียนแผนที่  กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

การรับสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่  วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม  2555  ถึงวันศุกร์ ที่ 15กุมภาพันธ์ 2556 (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
- สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  ถึงวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดต่างๆดูได้จากเอกสารด้านล่าง
หากผู้สมัครมีข้อขัดข้อง สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ โทร 0-2281-8662 , 0-2282-0113 และ 0-2281-8669

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น