บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะบรรจุเป็นพนักงานราชการกองทัพเรือในหน่วยงานของกรม อู่ทหารเรือ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด โดยมีสาขา วิชาช่างตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประกอบด้วย
 • สาขาวิชาช่างต่อเรือ 
 • สาขาวิชาช่างการอู่เรือ 
 • สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ 
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 2.  เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี (นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2538- 30 เมษายน 2541)
 3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 35 และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ทางราชการกำหนด
 5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
 6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
 7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
 9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
 10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
 11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 
รูปถ่ายสีหรือขาว - ดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป, 
หนังสือ ยินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง 
พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการของผู้ให้ความยินยอม จำนวน 1 ฉบับ, 
ใบ ปพ.1 หรือหนังสือแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และใบรับรองสถานภาพการศึกษาที่เป็นตัวจริงพร้อมสำเนา, 
เอกสารแสดงการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษของผู้สมัครที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิพิเศษ

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
 1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน ประเภทไป-กลับ (โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้นักเรียนช่างชั้นปีที่ ๑ เป็นนักเรียนประจำ)
 2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
 5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๘๗ บาท
 6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม
         ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ www.navy.mi.th/ndas โดยชำระเงินผ่านระบบ BILL PAYMENT ของธนาคารทหารไทย COMP.CODE 2068 ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวนเงิน 150 บาท โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นสำคัญ
         หรือจะสมัครด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ได้ที่ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารประชาสัมพันธ์