บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑๑ คน 
มีรายละเอียดดังนี้.
๑. ตำแหน่งและคุณวุฒิ (ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันบรรจุ)
๒.๒ กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒.๓ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓.๓ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๕ กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนกองประจำการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ(สด.๔๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๖ ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล แผนกธุรการ กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๓๔ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๕. กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบและการประกาศผลการสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลัง