บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารเรือรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญา บัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาที่รับสมัคร และตำแหน่งบรรจุ ดังนี้
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาศัลศาสตร์ทรวงอก บรรจุในตำแหน่ง ฝ่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์
ประจำ บ้านในสาขาดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และไม่มีภาระการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญากับทางราชการหรือไม่มีภาระทางราชการ ทหาร มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้ารับราชการ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๔ X ๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป สำเนาทะเบียนบ้าน
ของ ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใบอนุญาต หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะชาย เช่น สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ ) และใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์ และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๖๘ – ๔๐๐๓ และที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ข้อมูล พร.
๒๘ ก.พ. ๕๕