บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชาย)เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา

ประกาศกรมทหารพรานที่ ๔๔  เรื่อง   รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชาย) เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา
ด้วย กรมทหารพรานที่ ๔๔  มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้
๑. การรับสมัคร    จำนวน  ๑๒๐  อัตรา

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
    ๒.๑ สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๑๘ จนถึง ๓๐ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๒๔)
    ๒.๒ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
    ๒.๓ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
    ๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. หลักฐานในการใช้ในการรับสมัคร
    ๓.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
    ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
    ๓.๓ สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
    ๓.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ป.๖               
    ๓.๕. หลักฐานทางทหารดังนี้
        ๓.๕.๑ กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน ใช้สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ( สด.๘ )
        ๓.๕.๒ กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลฯ (สด.๔๓)
        ๓.๕.๓ กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบสำคัญ (สด.๙)
    ๓.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)
    ๓.๗ รูปถ่ายขนาด ๓×๔ ซม. ( ๒ นิ้ว ) จำนวน ๓ รูป
๔. กำหนดการปิดรับสมัครใน ๒๕ มี.ค.๕๕  สำหรับวันคัดเลือกจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายหลัง
ผู้สนใจติดต่อสามารถสอบถามได้ที่ โทร.๐๗๓ - ๔๘๕๑๒๒ ,๐๘๒ - ๔๔๔๐๘๕๓ และสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ กรมทหารพรานที่ ๔๔ วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี