บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน สน.ผบ.ดม. จำนวน 1 ตำแหน่งอัตราเงินเดือน  6410 บาท
อายุ 18-35 ปี
ระดับการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น ถึง ม.ปลาย
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1.จัดทำ รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงินหรือการงบประมาณ
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
4.ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5.รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่จ่ายเฉพาะในหน้าที่ตน
6.ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินที่จ่าย
รับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.odmbc.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. -11 มี.ค. 55
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่