Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายอำนวยการและสนับสนุน อก.2( รับเพศชายและเพศหญิง)

13 ความคิดเห็น
ครับผมไม่ไ้ด้หายไปไหนครับแต่ไปราชการที่ กทม.จึงไม่มีโอกาสได้อัพเว็บและตอบคำถามน้องๆ ครับแต่เดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคำถามที่ค้างไว้
ผมยังงงกับการประกาศสอบ ของ สตช.เรื่องการสอบกว่าจะทำความเข้าใจได้ต้องใช้เวลาพอสมควรอ่านกันดีๆนะครับเรื่องระเบียบการและการรับสมัคร

13 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

อีกหนึ่งช่องทางการทำงานสำหรับทหารกองหนุนและทหารผ่านศึก

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานที่รับสมัคร
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่
๒๙/๕๑๑ ซอยรามอินทรา ๒๕ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ๑๐๒๒๐

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
๑. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ
หรือผู้สำเร็จวิชาทหารปี ๓ – ๕ หรือทหารกองเกิน
๒. ความรู้ไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษา
๓. อายุระหว่าง ๑๘ - ๕๐ ปี (อายุ ๑๘ ปี ต้องผ่านการเรียน รด. มาแล้ว)

หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๕ ฉบับ (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง)
๓. สำเนาบัตรผ่านศึก / สมุดกองหนุน, หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด
(สด.๘, สด.๔๓) และบัตรผ่านศึกของบิดา หรือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึก ๓ ฉบับ
๔. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบสุทธิ/ประกาศนียบัตร) ๒ ฉบับ
๕. สำเนาทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรของบุตร ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
๖. สำเนาใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
๗. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๖ รูป ไม่เกิน ๖ เดือน (หน้าตรง/ไม่สวมหมวก/ไม่สวมแว่นตา)
๘. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง และสำเนา ๒ ฉบับ)
๙. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
๑๐. กรณีทหารกองหนุนนอกประจำการให้นำสมุดกองหนุนไปประทับตรา อผศ.ที่สำนักงานทหารผ่านศึกเขตก่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ปี 54

ไม่มีความคิดเห็น
-ดูประกาศผลการสอบรอบแรก(ภาควิชาการ)ได้ที่นี่
สำหรับผู้ที่สอบผ่านในรอบแรกให้รายงานตัวและรับเอกสารการสอบรอบสองได้ที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.(อาคาร 1011)ในวันที่ 20-23 เม.ย.54 เวลา 0800-1600 โดยนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนหรือเอกสารที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกำลังพล กองทัพอากาศ 02-5348587-91
ของแสดงความยินดีกัับผู้ผ่านรอบแรกด้วยนะครับ อย่าลืมเตรียมร่างกายสำหรับการสอบรอบสองด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2554 แก้ไขปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา

1. สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้
1.1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล 900 อัตรา
1.2 ตำรวจภูธรภาค 1 580 อัตรา
1.3 ตำรวจภูธรภาค 2 450 อัตรา
1.4 ตำรวจภูธรภาค 3 650 อัตรา
1.5 ตำรวจภูธรภาค 4 470 อัตรา
1.6 ตำรวจภูธรภาค 5 340 อัตรา
1.7 ตำรวจภูธรภาค 6 470 อัตรา
1.8 ตำรวจภูธรภาค 7 340 อัตรา
1.9 ตำรวจภูธรภาค 8 300 อัตรา
1.10 ตำรวจภูธรภาค 9 0 อัตรา
1.11 ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ 1,000 อัตรา
1.12 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รับสมัคร พลอาสมัครใหม่ ร.1 พัน.4 รอ. รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2554

189 ความคิดเห็น
เปิดแล้วนะครับ กับพลอาสาสมัคร ของ ร.1 พัน.4 รอ. หน้าที่ของหน่วยทหารที่มีหน้าทถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด เฉพาะกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า "ราชวัลลภ" นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)ร.1 พัน.4 รอ. จะเปิดรับสมัครพลอาสาสมัครใหม่ รุ่นที่ 20 เริ่ม 2 พ.ค.54
ตำแหน่งพลปืนเล็ก จำนวน 100 อัตรา
-รับทหารกองหนุน(จบ รด.ปี 3 หรือทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว)
-ความสูง 165 -175 น้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
-การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุไม่เกิน 30 ปี นะครับ
กำหนดการรับสมัคร
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พ.ค. 54
-สอบคัดเลือก 23 พ.ค. 54 ภาควิชการ
-สอบภาคร่างกาย 24 พ.ค. 54
-และสอบสัมภาษณ์ 25 - 26 พ.ค. 54
-ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 ใน 6 มิ.ย. 54 ครั้งที่ 2 ใน 27 มิ.ย. 54
ที่ตั้งของ ร.1 พัน.4 รอ.
๙๒/๑ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.พหลโยธิน ซ พหลโยธิน ๘ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร 02-2726555 ทบ.90203 โสรสาร 02-2726555 ดูแผนที่ได้ทีนี่

189 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 24,330 บาท
2. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด สังกัดแผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 24,330 บาท
3. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 24,330 บาท
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2554 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการคัดเลือก สถาบันการบินพลเรือน จึงขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แนะนำหน่วยงานที่รับสมัครพลอาสาสมัครรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับพลอาสาสมัคร(เพื่อทุกท่านที่ต้องการสมัครได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการสมัคร ถ้ามีการรับสมัครจะเเจ้งให้ทราบทางเว็บนี้นะครับ)ก่อนที่จะถึงห้วง ส่วนเรื่องการเตรียมตัวและวิชาที่ทดสอบผมจะรวบรวมมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับ

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ตำแหน่งรองสารวัตร ยศร้อยตำรวจตรี) ประจำปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สส. อาคาร 33 ตร. กองการสอบได้ร่วมประชุมกับ สำนักงานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ตำแหน่งรองสารวัตร ยศร้อยตำรวจตรี) ประจำปี 2554 โดยมี ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับสมัครประมาณ กลางเดือนมีนาคม พ.ศ.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น