บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 21
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานชาย


กรมทหารพรานที่ 21
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิ.ย.59 เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 มิ.ย.59 
ดำเนินการสอบคัดเลือกวันที่ 22 มิ.ย.59

รับสมัคร ณ ฝทพ.ศปก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-246311


คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. เป็นบุคคลที่มีอายุ 18-30 ปี ไม่รับบุคคลที่เกิด พ.ศ.2539

3. เป็นผู้มีร่ายการสมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

4. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

5. ไม่เป็นผู้มีโทษคดี อาญา ตามคำพิพากษาของศาล
********

หลักฐานในการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียบบ้าน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

4.ใบวุฒืการศึกษา 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

6. หลักฐานทางทหาร เช่น สด.9 สด.8 สด.43 1 ฉบับ

7. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ จากโรงพยาบาลทหาร ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

8. หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ถ้ามี
 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีเพื่อเตรียมบรรจุทดแทนกำลังพลที่ขาดอัครา จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.5 หลักฐานไม่พร้อมจะไม่ดำเนินการรับสมัคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044-246311 ***