Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 107 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (ชายและหญิง)

ไม่มีความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558    (update 1/12/57)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (รอบสุดท้าย)  (update 14/3/57)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
หมาย เหตุ : ตามกำหนดการในวันพุธที่ 19 มี.ค.57 ถึง อังคารที่ 25 มี.ค.57 ซึ่งกำหนดให้ทำสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน ณ กรมสารบรรณทหารบกนั้น ทางกรมสารบรรณทหารบกจะชี้แจงการปฏิบัติเรื่องดังกล่าวในวันอังคารที่ 18 มี.ค.57
 ราย ละเอียดจำนวนผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ม.ค.57  (update 13/1/57)
คำแนะนำ การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (update 19/12/56)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
***คุณสมบัติ
***หลักฐานการสมัคร
หมายเหตุ หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-7537 และ 0-2297-7568

เน้นย้ำสำหรับน้อง รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ม.ค.58 – วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.58 เวลา 08.30 - 16.30 น.(พร ้อมจำหน่ายสมุด ไม่เว้ นวันหยุดราชการ) คำแนะนำและใบสมัครสอบ)
- สถานที่ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ค์าสมัครสอบ 100 บาท (หนึ่งร อยบาทถ วน)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จานวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทาการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก
 

ข้อ 2 ประเภทบุคคล ผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 บุคคลพลเรือน
2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก
2.3 ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
2.6 ทหารกองหนุนในสังกัดกองทัพบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ของหน่วยในส่วนกําลังรบ ( เหล่าทหารราบ ) ประจําปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ)เพื่อสอบคัดเลือก
และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)จํานวน 200 นาย โดยบรรจุ เข้ารับราชการ ใน1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสําหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา20 สัปดาห์ เมื่อสําเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ
(เหล่าทหารราบ)

-กำหนดการรับสมัคร 16-31 ม.ค. 58 เวลา 0830-1630 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-สอบวิชาการ 14 ก.พ. 58 เวลา 1000 ณ รร.ช.กช.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล) รายงานตัว 0800-0930  
-ทดสอบร่างกาย 19-20 ก.พ. 58  เวลา 0600-1600  
-สอบสัมภาษณ์ 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0900-1600 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ(3) ชั้น 2 และ ชั้น 3 

-ตรวจโรค 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0830 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 
-ประกาศผลสอบวิชาการ  17 ก.พ. 58 ปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  และ http://www.infantry-center.com  

-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 2 มี.ค. 58 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   และ http://www.infantry-center.com   

คุณสมบัติสำคัญ 
เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ร.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 


ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่ 


การแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงคจะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

โทร. 0 3254 2468 ,0 3254 2455–8 ต่อ 54014,54016,54018,54133


ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2558 ในหน่วยอื่นๆ

  • ศูนย์การทหารราบ
  • กรมการทหารช่าง
  • กรมทหารสื่อสาร
  • ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
  • ศูนย์การทหารม้า ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น