บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
  • มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผู้ที่อยู่
    ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจาการในปี พ.ศ.2558 หากยังไม่พ้นภาระทางทหารดังกล่าว สอบได้ถือว่าสละสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างสรรพาวุธ 2 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย
  • ช่างกลโรงงาน 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย
  • ช่างประปา 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปวช.เพศชาย
  • พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เพศชาย/หญิง
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกาลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสานักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการ) ภายในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และทาง www.arm.rtaf.mi.th โดยจะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 0900 น. ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ)

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่