บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2557

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2557 ในหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พลขับรถ (ชกท.640, 120) จำนวน 33 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 722, 750, 760, 768, 941) จำนวน 11 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.940) จำนวน 4 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ช่างภาพ (ชกท.841) จำนวน 3 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296) จำนวน 2 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631, 632, 635) จำนวน 2 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631, 632, 635) จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นชายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี สาหรับนายสิบกองหนุนที่สมัครคัดเลือกบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ที่มีชั้นยศ สิบตรี - สิบโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 งดบรรจุบุคคลที่เพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญาทุกประเภท โดยเฉพาะ ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.7 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ

3.1.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.2527 - พ.ศ.2535 )
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.3 ถึง ม.6 ) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสาหรับขับรถยนต์ทหารจาก โรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

3.2 ตำแหน่ง เสมียน
3.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี( เกิด พ.ศ.2527-พ.ศ.2539 )
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.3 ถึง ม.6 ) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2.3 สามารถพิมพ์งานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้ดี โดยใช้คอมพิวเตอร์

3.3 ตำแหน่ง พลสูทกรรม
3.3.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
( เกิด พ.ศ.2527 - พ.ศ.2539 ) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ม.3 ถึง ม.6 ) หรือเทียบเท่า
3.3.2 มีความรู้ความสามารถในด้านคหกรรมและโภชนาการ
3.3.3 สามารถประมาณการในการประกอบอาหารได้

3.4 ตำแหน่ง ช่างภาพ
3.4.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี( เกิด พ.ศ.2527 - พ.ศ.2539 ) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.3 ถึง ม.6 ) หรือเทียบเท่า
3.4.2 มีความสามารถในการถ่ายภาพและการคัดเลือกภาพให้เหมาะสมกับงาน
3.4.3 ตัดต่อภาพและตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.4.4 การออกแบบ, ตกแต่ง การทาสื่อมัลติมีเดีย และตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
3.4.5 กองพลทหารราบที่ 4 อาจมีการกำหนดเงื่อนไขและกิจเฉพาะในการสอบเพิ่มเติม

3.5 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ
3.5.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2527 - พ.ศ.2539 ) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.5.2 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือสื่อสารได้ดี
3.5.3 มีความสามารถในการสร้างและประยุกต์ใช้งานแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ และ ช่างยานยนต์ล้อ
- ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2527 - พ.ศ.2539 ) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างยนต์เท่านั้น สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมา เรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3.7 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข
3.7.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี( เกิด พ.ศ.2527 - พ.ศ.2539 ) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.3 ถึง ม.6 ) หรือเทียบเท่า
3.7.2 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการปรนนิบัติบารุงเครื่องมือสื่อสารได้ดี

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ( ไม่รับใบประกาศ )
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบและบิดามารดา
4.5 สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( สด.8 )
4.6 สำเนาทะเบียนกองประจำการ ( สด.3 )
4.7 สำเนาประวัติทหารบก ( แบบ ทบ.100 – 075 )
4.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ( รับรองไม่เกิน 6 เดือน )
4.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา ( ถ้ามี )
4.10 สำเนามรณบัตร ของ บิดา มารดา ( ถ้ามี )
4.11 ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร ( แบบทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน )
4.12 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ( ไม่เกิน 6 เดือน ) จานวน 2 รูป

5. กำหนดการ
5.1 จำหน่ายใบสมัคร : 27 พฤษภาคม ถึง 17 มิถุนายน 2557 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 0830 ถึง 1200 และเวลา 1300 ถึง 1630 ( เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
5.2 รับสมัคร : 16 ถึง 17 มิถุนายน 2557 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 0830 ถึง 1200 และเวลา 1300 ถึง 1630 ( เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ณ อาคารรู้รัก
สามัคคี

6. สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร
6.1 สถานที่ขายใบสมัคร
- กองพลทหารราบที่ 4 ณ อาคารเรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
- กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
6.2 สถานที่รับสมัคร
- กองพลทหารราบที่ 4 ( อาคารเรียนรู้รักสามัคคี ) ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

7. กำหนดการสอบคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 0900 เป็นต้นไป และทางเว็บไซด์ของ พล.ร.4 ( http://www.rta.mi.th/ 23100u/ ) หรือ Facebook ( กองพลทหารราบที่สี่ กองหนุน )
7.2 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557
7.2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 0700 เป็นต้นไป โดยให้พร้อมเวลา 0645 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา
7.2.2 การทดสอบภาควิชาการ ความรู้พื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) และความรู้ตามตำแหน่งที่กาหนด เวลา 1500 - 1730 พร้อมเวลา 1330 ณ บริเวณสนาม ด้านหลังกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการสอบหรือเพิ่มเติมอื่น ๆ จะแจ้งและประกาศให้ทราบในเวลาทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
7.3 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
- ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง ( ทุกตำแหน่ง ) เวลา 0800 โดยพร้อมเวลา 0730 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
- ทางเว็บไซด์ พล.ร.4 ( http://www. rta.mi.th/23100u/ ) หรือ Facebook ( กองพลทหารราบที่สี่ กองหนุน )

9. อื่น ๆ
9.1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกาลังพล กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 055 245070 – 9 ต่อ 73252, 73254 ในเวลาราชการเท่านั้น
9.2 การดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการในหน่วยจัดตั้งใหม่ครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการสอบคัดเลือกไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากปรากฏว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างสาหรับการช่วยเหลือผู้สมัคร หรืออ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ทราบโดยตรง เพื่อดาเนินการตามระเบียบและหากมีหลักฐานที่สามารถดาเนินการได้จะมีรางวัลนาจับ พร้อมทั้งจะรักษาความลับของ ผู้แจ้งเบาะแสเป็นอย่างดี

หมายเหตุ แจ้งให้ผู้สมัครรับทราบในวันรับสมัคร ขอให้ผู้สมัคร เตรียมเอกสารมาให้ครบทุกรายการตามที่กำหนด ถ้าเอกสารไม่ครบ กองพลทหารราบที่ 4 จะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาด

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่