บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหญิง

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ จำนวน 1 อัตราโดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เพศหญิง มีความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารในราชการได้ดี มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
         หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวัเงดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5089 และ 0 2475 4550 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.30 น. (ที่มา : สลก.ทร.)