บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ทัพเรือภาคที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


ทัพเรือภาคที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ
  • กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา 
รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 แล้ว

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 
  1. หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
  5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 

ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 23 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 0900-1500 หมายเลขโทรศัพท์ 074 311 451 -5 ต่อ 22115-6
ที่มาข้อมูล ทรภ.2