บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จำนวนที่เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติโดยทั่วไป
2.1.1 เป็นเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทยและอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
2.1.2 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน
2.1.3 ไม่เป็นโรคติดต่ออาการเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.4 ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
2.1.5 ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐ หรือสถาบันอื่น
2.1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.1.10 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.2 คุณสมบัติด้านการศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปและมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.2.2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ Microsoft Office
3.หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 รูปถ่ายขาวดำ/สี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส และสำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
3.4 หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน
3.5 ปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา
 
4. สถานที่รับสมัคร และวันรับสมัค
4.1 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เลขที่ 2509 หมู่ 1
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
4.2 วันเวลารับสมัคร วันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และ
13.00 – 16.30 นาฬิกา ในวันราชการ
4.3 ค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท
 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และเว็บไซต์
สหกรณ์ http://www.thaimarinecoop.com
5.1 ข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556
5.2 สัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
 
6. วัน เวลา และสถานที่สอบ
6.1 สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 1600
นาฬกิ า ที่โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6.2 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติ) ในวันอังคาร
ที่ 25 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
 
7. วิชาที่สอบ (คะแนนเต็ม 400) คะแนน
7.1 ข้อเขียน 200 คะแนน
7.1.1 วิชาความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสหกรณ์(ปรนัย จำนวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน)
7.1.2 ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจ (วิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ) (ปรนัย จำนวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน)
7.2 ภาคปฏิบัติ 100 คะแนน- ทดสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ Microsoft Office
7.3 สัมภาษณ์ 100 คะแนน
7.3.1 บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน
7.3.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 20 คะแนน
7.3.3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ 20 คะแนน
7.3.4 แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 20 คะแนน
7.3.5 แนวความคิด และทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 20 คะแนน
 
8. การตัดสินผลการสอบ
8.1 เกณฑ์การสอบผ่าน
8.1.1 คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
8.1.2 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
8.2 จัดลำดับการสอบ
8.2.1 ผ้สู มัครสอบแข่งขันที่เป็นสามี ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 2 ของคะแนนเต็ม
8.2.2 จัดเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาจาก
คะแนนวิชาตามข้อ 7.2
8.2.3 ประกาศรายชื่อตัวจริง พร้อมจัดลำดับเป็นตัวสำรองไม่เกิน 4 คน ขึ้นบัญชีไว้ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ
 
9. ประกาศผลผู้สอบได้ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่สำนักงานสหกรณ์ และเว็บไซต์สหกรณ์
10. ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2556
11. รายงานตัวเพื่อทดลองปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556
12. เงื่อนไขเพิ่มเติม
12.1 การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่ถือเป็นอันสิ้นสุด
12.2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุผู้ที่สอบได้ในตำแหน่งที่เห็นสมควร
12.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและจัดหาหลักประกันการเข้าทำงานตามระเบียบของสหกรณ์
 
13. เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของสหกรณ์ เช่น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว) เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร เบี้ยขยัน เงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากปฏิบัติงานกับสหกรณ์เป็นเวลานาน เงินช่วยเหลือทั่วไป 6 ประเภท เงินสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาโท) ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการประกันสังคม
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นาวาตรีประกาย ภู่ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ โทร. 0 – 3830 – 8309, 08 - 5970 - 1274, 08 – 4143 - 0974 หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ 61047 – 8 ต่อ 20
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน http://thaimarinecoop.com/