บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4
         ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4
(ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 55) 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ดังนี้


       
               วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียด พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ
          1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวล08.30 – 16.30 น.
          2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ r ecruitment@dti.or.th โดยจะถือวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ถึงผู้รับเป็นสำคัญ
            กำหนดการสอบคัดเลือก  (คลิ๊กรายละเอียด)

หมายเหตุ :
  1. กรณีที่ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ ขอให้นำใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบที่รับรอง “สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ” ครบถ้วนอีกครั้งในวันสอบข้อเขียน
  2. เอกสารประกอบการสมัคร คลิ๊ก


          ** สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น**
 หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-980-6688 ต่อ 109,741
email :   recruitment@dti.or.th