บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร จำนวน 107 อัตรา

ทหารมหาดเล็ก,ร.1 พัน.4รอ.
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • พลปืนเล็ก จำนวน 93 อัตรา
  • พลวิทยุ จำนวน 14 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.2 เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ 3 ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2525 )
2.3 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร โดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165 ซ.ม. ถึง 175 ซ.ม. น้าหนักไม่ต่ากว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.5 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ
ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

3. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในวันสมัคร ( งดรับสมัครผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วน ) ดังต่อไปนี้.-
3.1 รูปถ่ายสุภาพ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.2 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ. ) ที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.5 ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาแสดงด้วย
3.6 ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
3.7 ในกรณีที่บิดา มาดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา หรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร
3.8 ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนาสาเนาทะเบียนของบิดา มารดา ที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย
3.9 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้นาหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
3.10 สำเนาทะเบียนกองประจาการ ( สด.3 ) 1 ฉบับ ( ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด )
3.11 สมุดประจาตัวทหารกองหนุน ( สด.8 ) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.12 ประวัตินายสิบ – พลทหาร ( ทบ.100 – 075 ) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ( สำหรับพลทหารกองประจาการ ขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม )
3.13 ใบรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ( สำหรับพลทหารกองประจาการ )
3.14 สำเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหาร ( เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร นศท. ) 1 ฉบับ
3.15 คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต., จ.ต. ( เฉพาะพลทหารกองประจาการ ขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม )1 ฉบับ

4. วิชาที่สอบคัดเลือก
4.1 วิชาเหล่าทหารราบ, หน้าที่ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ และความรู้ทั่วไป
4.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
4.2.1 ดันพื้นในเวลา 2 นาที
4.2.2 ลุกนั่งในเวลา 2 นาที
4.2.3 วิ่ง 2 กม.

5. วัน / เวลา รับสมัคร : 16 – 27 ก.ค.55 เวลา 0830 – 1630 ( เว้นวันหยุดราชการ )
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : 6 ส.ค.55 เวลา 0900
7. วันสอบคัดเลือก
: 7 ส.ค.55 เวลา 0900 - 1100 สอบภาควิชาการ ( ข้อเขียน )
: 8 ส.ค.55 เวลา 0900 - 1630 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
: 9 -10 ส.ค.55 เวลา 0900 - 1630 สอบสัมภาษณ์

8. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
8.1 ครั้งที่ 1 : 20 ส.ค.55 เวลา 0900 – 0930 ( หากมาช้ากว่ากาหนด 30 นาทีถือว่าสละสิทธิ )
8.2 ครั้งที่ 2 : 5 ก.ย.55 เวลา 0900 ( ประกาศผลการตรวจร่างกาย )
9. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : 20 – 21 ส.ค.55 เวลา 0900 ( ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า )
10. ทำสัญญาเข้ารับราชการและค้ำประกัน
10.1 ลำดับที่ 1 – 50 : 19 ก.ย.55 เวลา 0900
10.2 ลำดับที่ 51 – 105 : 20 ก.ย.55 เวลา 0900

11.ทำประวัติ รปภ.1
11.1 ลำดับที่ 1 – 50 : 20 ก.ย.55 เวลา 0900
11.2 ลำดับที่ 51 – 105 : 21 ก.ย.55 เวลา 0900

12. คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
12.1 อ่านคำแนะนาให้ชัดเจน ทั้งผู้ปกครอง และผู้สมัคร ก่อนตัดสินใจสมัคร หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเท่านั้น ท่านจะได้คาตอบ และรายละเอียดที่ถูกต้อง
12.2 การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการในการสมัครสอบ, สอบภาควิชาการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบสัมภาษณ์ และติดต่อราชการต่าง ๆ ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เสื้อมีปกสีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น มิฉะนั้นทางราชการจะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ
12.3 หากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบต่าง ๆ จึงให้จดจากำหนดการและสถานที่ในการสอบ
ให้แน่ชัด มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียสิทธิของท่านเอง
12.4 บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนำมาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอน
ที่มีการสอบ ( พร้อมบัตรประชาชน ) หากบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบชารุดหรือสูญหาย เจ้าหน้าที่ ฯ จะออกบัตรประจำตัวสอบใหม่ให้กับผู้สมัคร แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
12.5 ในวันสมัคร วันสอบคัดเลือก ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กำหนด ไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครองไปด้วย ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
12.6 ในวันประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องไปดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อแสดงตน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลตัวจริง หน่วยจะนำไปทาการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ( สาหรับบุคคลอะไหล่ จะนาไปตรวจร่างกายเป็นบางส่วน )
12.7 อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่ผ่านการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ถ้าตรวจพบ นอกจากท่านถูกตัดสิทธิแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
12.8 ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้และความสามารถของตนเองเท่านั้นในการสอบ หากมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่แอบอ้างตัวว่าจะกระทาการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด หรือหากพบเบาะแสการกระทาในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ฝุายธุรการและกาลังพล ร.1 พัน.4 รอ. ทราบ ( โทร. 0 – 2272 – 6555 )
12.9 ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกาลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0 – 2272 – 6555หรือดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซค์ ( http://www.4infantry.biz )
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
( ลงชื่อ ) พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์
( อาสาศึก ขันติรัตน์ )
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
ฝุายธุรการและกาลังพล
โทร. 0 – 2272 – 6555
หลักฐานการสมัครผู้ผ่านการเป็นพลทหารกองประจำการ
๑. รูปถ่ายสุภาพ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่าจบการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๔. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กาเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน จานวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕. ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาแสดงด้วย
๖. ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ให้นำหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
๗. ในกรณีที่บิดา มาดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดาหรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร
๘. ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนาสาเนาทะเบียนของบิดามารดา ที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย
๙. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้นาหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
๑๐. สำเนาทะเบียนกองประจาการ ( สด.๓ ) ๑ ฉบับ ( ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด )
๑๑. สมุดประจาตัวทหารกองหนุน ( สด.๘ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด)
๑๒. สำเนาประวัติพลทหาร ( ทบ., ทอ. หรือ ทร. ) (ไปขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม)
๑๓. ใบรับรองความประพฤติ ฉบับจริง จากหน่วยต้นสังกัดเดิม
๑๔. คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต. หรือ จ.ต. ขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม ๑ ฉบับ
หลักฐานการสมัคร
ผู้สาเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

๑. รูปถ่ายสุภาพ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่าจบการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๔. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕. ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาแสดงด้วย
๖. ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ให้นำหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
๗. ในกรณีที่บิดา มาดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดาหรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร
๘. ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนำสำเนาทะเบียนของบิดามารดา ที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย
๙. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
๑๐. สำเนาทะเบียนกองประจาการ ( สด.๓ ) ๑ ฉบับ (ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด)
๑๑. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( สด.๘ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด)
๑๒. สำเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หรือ ๕(สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร นศท.) ๑ ฉบับ