บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 149 อัตรา ดังนี้
1. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
1.1 กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 24 นาย
1.2 กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 36 นาย
1.3 กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 4 นาย
1.4 กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 43 นาย
1.5 กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 36 นาย
1.6 หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 6 นาย 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74พุทธศักราช 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497)
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
2.5 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
2.7 ทหารพรานหญิง ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี
2.8 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.9 สำหรับผู้สมัครรับราชการใน กรม ทพ.33 ตามข้อ 1.3 ต้องสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีสิทธิของ อส.ทพ. ดังนี้
2.9.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนรวมกับเงินค่าครองชีพ (1,500 บาท) 3 กรณี ดังนี้
2.9.1.1 เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว ไม่ถึง8,200 บาท เพิ่มให้เป็น 8,200 บาท
2.9.1.2 เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้วอยู่ระหว่าง 8,200 – 11,700 บาท ให้ได้รับตามนั้น
2.9.1.3 เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว เกิน11,700 บาท ให้ได้รับ 11,700 บาท
2.9.2 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต.เดือนละ 2,500 บาท
2.9.3 เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดูสนาม 120 บาท/วัน
 

 3. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
3.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา จำนวน 2 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
3.4 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3.5 สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8 ,สด.9 ,หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
3.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ
(รับรองผลไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
3.7 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 
4. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
4.1 สถานที่รับสมัคร
4.1.1 ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
(สนามบิน) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5525-2057
4.1.2 กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโทร 0–5377–1500 , 0–5445–1681
4.1.3 กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโทร 0–5475–0638
4.1.4 กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรโทร 0–5571–3502 (ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้าเป็น อส.ทพ.ในส่วนของ กรมทหารพรานที่ 33 ด้วย)
4.1.5 กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโทร 0–5368–1300 , 0–5368–1779
4.1.6 หมวดทหารพรานหญิง 31 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรโทร 0–5571–3502
4.2 การดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 กรกฎาคม 2555ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1600 ณ สถานที่ตาม ข้อ 4.1
4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ สถานที่รับสมัครฯหรือที่ www.3armyarea-rta.com/
 
5. กำหนดการคัดเลือก : วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2555 ณ สถานที่รับสมัครฯ
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ สถานที่รับสมัครฯ
7. ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่า
สามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้องเอาซึ่งทรัพย์สิน หรือ
สิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานที่รับสมัครในข้อ 4.1 ได้ในวัน และเวลาราชการ