บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 3รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 32 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 16 อัตรา
1.2 นายสิบยุทธการและการข่าว (ชกท.113) จำนวน 7 อัตรา
1.3 พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 9 อัตรา(สำหรับการเลือกตำแหน่งในการสอบคัดเลือก กองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการสอบฯเป็นส่วนรวม และพิจารณาบรรจุตามความเหมาะสม)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้า บิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำหนดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.2 เป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3 อายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
2.5 งดรับ อาสาสมัครทหารพรานเป็นพลอาสาพิเศษที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนกองประจำการ
2.6 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

3. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัครผ่านหน่วยต้นสังกัดรายงานถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดังนี้
3.1 ใบสมัคร (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวทหารพราน และบัตรประชาชนของผู้สมัคร
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา - มารดา
3.3 ใบสำคัญทางทหาร สด.8 ,ประวัติทหารบก (ทบ.100 - 075) และ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการไม่ต้องตรวจเลือด
3.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน,ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
3.6 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป

4. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
4.1 ภาควิชาการ (รวม 60 คะแนน)
4.1.1 ความรู้ทั่วไป 30 คะแนน(หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ-เดลินิวส์ วันที่ 4 มิ.ย. – 4 ก.ค.55)
4.1.2 วิชาทหารทั่วไป 30 คะแนน(ตำรา นศท. ชั้นปีที่ 1 – 2)
4.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 40 คะแนน)
4.2.1 สัมภาษณ์ 30 คะแนน
4.2.2 ทดสอบร่างกาย 3 ท่า 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

5. การรับสมัคร
5.1 ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมทั้งหลักฐาน
การสมัคร โดยรวบรวมส่งถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 กรกฎาคม 2555
(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3 เท่านั้น)
5.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
6. กำหนดการสอบคัดเลือก
6.1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
- เวลา 0600 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ : สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2 กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ของกองทัพบก
- เวลา 1030 การสอบสัมภาษณ์ ณ ศาสนสถาน ทภ.3
- เวลา 1330 การสอบภาควิชาการ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ห้อง 101
กองทัพภาคที่ 3 การแต่งกายชุดปฏิบัติงาน
6.2 ให้นำบัตรประจำตัวอาสาสมัครอาสมัครทหารพราน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
มาแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง
6.3 ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทำการสอบคัดเลือกฯ เข้าห้องสอบช้ากว่า 20 นาที
หรือขาดสอบในวิชาใดวิชาหนึ่ง (ตามข้อ 4) จะถือว่าผู้เข้ารับการทำการทดสอบสละสิทธิการสอบใน
ตำแหน่งนั้น ๆ
 
7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ กองกำลังพล
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
8. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก
8.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และการดำเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท
8.2 สำหรับค่าใช้จ่าย มีเพียง ข้อ) 9.1 เท่านั้น กรณีที่มีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ผู้สมัครแจ้งแก่ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ทราบโดยตรง เพื่อ กองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่ามีผู้สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีการทุจริตประการใด ประการหนึ่ง กองทัพภาคที่ 3จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5524 - 1842 หรือ 0–5524–5070–79
ต่อ 73322, 73334 ในวันและเวลาราชการ