บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ดังนี้

1. นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 67 อัตรา
 1.1 เสมียน พัน.บ. ( 11 อัตรา)
 1.2 พลขับรถ พัน.บ. ( 48 อัตรา)
 1.3 ช่างยานยนต์ล้อ พัน.บ. ( 8 อัตรา)

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 ผู้สมัคร ต้องอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ จนถึง 30 ปีบริบูรณ์ ( ยกเว้นตาแหน่งตามข้อ 1.2 รับอายุ 22 ปีบริบูรณ์ จนถึง 30 ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น )

2.2 ผู้สมัคร,บิดา,มารดา ของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม และเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.4 มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ.2497

2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคาพิพากษาของศาล

2.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง

2.7 ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นผู้ที่มีประวัติคดีอาญา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 ผู้สมัครตำแหน่งเสมียนตามข้อ 1.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีดได้ และมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3.2 ผู้สมัครตำแหน่งพลขับรถตามข้อ 1.2 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ได้ และมีความรู้ทางด้านการซ่อมบารุงเครื่องยนต์เบื้องต้น

3.3 ผู้สมัครตาแหน่งช่างยานยนต์ล้อตามข้อ 1.3 สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์(วุฒิ ปวช.) เท่านั้น

3.4 สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนด จะเรียกร้อง ขอสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนนามาสมัคร ฯ ไม่ได้

4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก

4.1 รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก หรือแว่นตา) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4.2 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาของผู้สมัคร

4.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร

4.4 หลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร,ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน)

4.5 ใบสำคัญทางทหาร สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจาการ (นักศึกษาวิชาทหารต้องใช้ใบรับรองวิทยฐานะของกรมการรักษาดินแดนหรือใบรับรองของหน่วยบัญชาการกาลังสารอง ประกอบด้วย เฉพาะตาแหน่ง พลขับรถ)

4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้สมัคร,บิดา หรือมารดาใบมรณบัตร ของบิดา หรือมารดา (ถ้ามี)

4.7 ในวันสมัครให้นำหลักฐานฉบับจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครพร้อมถ่ายเอกสารอย่างละ 2 ฉบับ ค่าสมัครในการสอบคัดเลือก จานวน 100 บาท

5. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่18 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1600 ณ ห้องพักผ่อนชั้นล่าง กองบัญชาการ ศูนย์การบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3648-6925-7 ต่อ 39417 และ 39413

6. กำหนดการสอบคัดเลือก

6.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (15 คะแนน) ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555เวลา 0630 ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก ซึ่งมีท่าในการทดสอบ ดังนี้

6.1.1 ท่าดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที (5 คะแนน)

6.1.2 ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา 2 นาที (5 คะแนน)

6.1.3 วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร (5 คะแนน)

(ผู้ที่จะมีสิทธิในการสอบข้อเขียนต้องทดสอบร่างกายทั้ง 3 ท่า ผ่าน 50 % โดยประกาศผลการทดสอบร่างกาย ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 1600 ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก)

6.2 วัดขนาดร่างกาย ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 0800 ถึง 1630ณ หน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบก

6.3 ทดสอบความรู้ความสามารถ

6.3.1 ทดสอบภาคทฤษฏี ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 1700 ถึง 1750 ณ หอประชุมสันติสุข,ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร และ โรงพละคงสมพงษ์ ศูนย์การบินทหารบก

6.3.1.1 ตำแหน่งเสมียน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (30 คะแนน)

6.3.1.2 ตำแหน่งพลขับรถ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรทางบก และความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น (30 คะแนน)

6.3.1.3 ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ ระดับปวช. (30 คะแนน)

6.3.2 ทดสอบภาคปฏิบัติ (40 คะแนน) ในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 23,24 พฤษภาคม 2555 เวลา 0900 ถึง 1600

6.3.2.1 ตำแหน่งเสมียน ทดสอบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ กองการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก

6.3.2.2 ตำแหน่งพลขับรถ ทดสอบขับรถตามเส้นทาง การเข้าจอดชิดขอบถนน การนำรถเข้าจอดในที่จำกัด ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก

6.3.2.3 ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ ทดสอบเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และระบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก ( ผู้ที่จะมีสิทธิในการสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยประกาศผลการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 0830 ณ กองกำลังพล ศูนย์การบินทหารบก)

6.4 สอบสัมภาษณ์ ( 15 คะแนน ) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 0830 ถึง 1600 ณ กองการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก และที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก โดยทำการสอบในเรื่อง ลักษณะท่าทาง,การแต่งกาย,ท่วงทีวาจา,ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับทหาร

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการตรวจโรค และดำเนินกรรมวิธีบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 1000 ณ กองกาลังพล ศูนย์การบินทหารบก
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร http://www.aavnc.com ศูนย์การบินทหารบก