บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ รอบสุดท้าย

ดูประกาศผลสอบรอบสุดท้ายได้ที่นี่

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรองไปรายงานตัวและรับเอกสาร ที่พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ อาคาร 1011 ในวันที่ 15-17 พ.ค.เวลา 0800-1530 โดยนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลข 13 หลักมาในวันรายงานตัว และนำหลักฐานมาให้จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนารับรองทุกฉบับ ได้แก่
  • สำเนาปริญาบัตรหรือ ประกาศนียบัตร
  • สำเนาระเบียนผลการเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา 
  • หลักฐานทางทหาร( สด.3 สด.8 หรือ สด. 43 สุภาพสตรีที่สำเร็จการฝึก รด.ปี 3 หรือ ปี 5 ให้นำหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารในชั้นปีดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร  02 5348587-91 ในวันเวลาดังกล่าว หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์