บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ประจำโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 2 (OW2) จ. ลพบุรี
(ตั้งแต่ 11 - 31 พฤษภาคม 2555)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ลำดับ 
ชื่อตำแหน่ง
รหัสตำแหน่ง
ระดับ
อัตรา
1
(OWO3)
ว3
1
2
(OWO2)
ว2
2
3
(OWO2)
ว2
1
4
(OWO2)
ว2
1
5
(OWO1)
ว1
1
6
(OWO1)
ว1
1
7
(OWA2)
บ2
1
รวม
8

1. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ และกำหนดการสอบ (รายละเอียด)
2. วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียด
    พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ
     2.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
           ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
     2.2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
           วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
     2.3 ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยจะถือวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัคร
           ผ่านทางอีเมลล์ถึงผู้รับเป็นสำคัญ

หมายเหตุ :
1. กรณีที่ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ ขอให้นำใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบที่รับรอง

    “สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ” ครบถ้วนอีกครั้งในวันสอบข้อเขียน

2. เอกสารประกอบการสมัคร

  - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  - สำเนาบัตรประชาชน           

  - สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาวุฒิการศึกษา (ตรี โท เอก)    

  - สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)- หนังสือรับรองเงินเดือน        

  - หนังสือรับรองผ่านการทำงาน - สำเนาใบประกาศนียบัตร/ เกียรติบัตร- สำเนาหลักฐานทางการทหาร - อื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส

3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
ครบถ้วนเท่านั้น


หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-980-6688 ต่อ 109,741