บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กำหนดการคัดเลือกรมทหารพรานที่ 47 การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 
ในวันที่ 16 พ.ค. 55 ณ ศูนย์เยาวชนยะลา กำหนดการรายงานตัว 0600  เริ่มคัดตัว 0700
การคัดตัวประกอบด้วย 
  • ดันพื้น 2 นาที 
  • ลุกนั่ง 2 นาที 
  • วิ่ง 2 กม. 
ตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดตัวเป็น อส.ทพ.ในวันคัดตัว 
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย
รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

คุณสมบัติ

1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / สาเร็จ น.ส.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานในการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาคุณวุฒิการศึกษา จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จานวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา จานวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จานวน 1 ฉบับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม โทร. 073-291406
Website : www.blackarmy47.net

 

ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งไปที่
กรมทหารพรานที่ 47
ตู้ ปณ. 5 ไปรษณีย์หลักเมือง
อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
95001

 
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานปกติ)
1. ได้รับเงินค่าตอบแทน ชั น 1 – 13 ตั งแต่ 4,630 บาท ถึง 8,040 บาท (รอการอนุมัติจาก ครม. ปรับเป็น พ.2 ชั น 1 – 30 เป็น 4,630 ถึง 14,560 บาท )
2. ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ถึง 3,570 บาท
3. ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด 
4. ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีลาออก, เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 51
 
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) ปฏิบัติงานใน 3 จชต.
1. ได้รับเงินค่าเลี ยงดู วันละ 6 บาท X 30 วัน = 180 บาท 2. ได้รับเงินเบี ยเลี ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 120 บาท X 30 วัน = 3,600 บาท 3. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท X 30 วัน = 450 บาท 4. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท 5. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตนเอง, พ่อ, แม่, ภรรยา และ บุตร (จาก อผศ. )
รวมเป็นเงิน 14,930 บาท
สรุปสิทธิที่ อส.ทพ. ได้รับ (สายงานสนาม) กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
1. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบภัยสงคราม ) จ้านวน 500,000 บาท 
2. ได้รับเงินประกันชีวิต ( แบบพิทักษ์พล ) จ้านวน 20,000 บาท 
3. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั นต้น จ้านวน 20,000 บาท 
4. ได้รับเงินทดแทน, ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช.ปี 2521 ค่าตอบแทน x เวลาราชการ 
5. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ฯ จากจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน 
6. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากอ้าเภอที่ไปปฏิบัติงาน 
7. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย 
8. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
9. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก 
10. ได้รับ พ.ส.ร. / เงินรางวัลส้าหรับการสู้รบ 
11. บัตรผ่านศึก, บัตรเหรียญราชการชายแดน 
12. ได้รับเงินบ้ารุงขวัญจาก ผบ.ทบ. 
13. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 8 กรม ทพ. ( กรมทหารพราน 41 – 48 ) 
14. ได้รับบ้านาญพิเศษ 15. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก
รวมเป็นเงินโดยประมาณ 1,359,750 บาท
ข้อมูลจาก กรมทหารพรานที่ 47 http://www.blackarmy47.net/