บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ ๗ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ ๗ จำนวน ๑ อัตรา
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๒.๒ ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช ๒๕๒๔ – ๒๕๓๖)
๒.๓ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย และไม่เป็นโรคตามที่ก่าหนด ต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๒.๔ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติด ให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจ่าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค่าพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท สำหรับผู้ที่มีประวัติ คดีอาญาอื่น ๆ และไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น
๒.๕ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
๒.๘ มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร ส่าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก่าหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๙ ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม ตามที่ กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนด

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ตำแหน่ง เสมียนการเงิน
๓.๑.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓.๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การบัญชี
๓.๑.๓ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
๔.๒ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
๔.๓ สำเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และบิดามารดา
๔.๕ สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘)
๔.๖ สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.๓)
๔.๗ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕)
๔.๘ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๙ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
๔.๑๐ สำเนามรณะบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
๔.๑๑ ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร (แบบทั่วไป ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๑๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ไม่เกิน ๖ เดือน) จ่านวน ๔ รูป
๕. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
๕.๑ ตำแหน่ง เสมียนการเงิน
๕.๑.๑ ภาควิชาการ (รวม ๓๐ คะแนน)
๕.๑.๑.๑ วิชาความรู้ทั่วไป ๑๐ คะแนน
๕.๑.๑.๒ บัญชีและระเบียบงานสารบรรณ ๒๐ คะแนน
๕.๑.๒ ภาคปฏิบัติ (รวม ๗๐ คะแนน)
๕.๒.๑.๑ พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) ๑๐ คะแนน
๕.๒.๑.๒ Microsoft Word ๑๐ คะแนน
๕.๒.๑.๓ Microsoft Excel ๑๐ คะแนน
๕.๒.๑.๔ สอบสัมภาษณ์ ๓๐ คะแนน
๕.๒.๑.๕ ทดสอบร่างกาย ๑๐ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน
๖. กำหนดการรับสมัคร
วันที่ ๙ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในเวลาราชการ (๐๘๐๐ - ๑๖๓๐)
๗. สถานที่รับสมัคร กองพลทหารราบที่ ๗ ค่ายขุนเณร อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๘. กำหนดการสอบคัดเลือก
๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ ๗ และทางเว็บไซด์ พล.ร.๗ ( http://www.7infantrydiv.com/ )
๘.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐ พร้อมเวลา ๐๗๐๐ ณ บริเวณสนาม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ค่ายขุนเณร อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา ส่าหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง ๒ กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ของกองทัพบก ผู้ที่มีคะแนนสอบ น้อยกว่า ๕๕% ถือว่า ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, สอบภาควิชาการ, และสอบภาคปฏิบัติ
๘.๓ ทดสอบภาควิชาการในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕๐๐- ๑๗๓๐ พร้อมเวลา ๑๔๓๐ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ ๗ ต่าบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
๘.๔ ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะต่ำแหน่ง ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ โดยพร้อมเวลา ๐๗๓๐ ณ บริเวณสนาม กองพลทหารราบที่ ๗ ค่ายขุนเณร อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ สถานที่รับสมัคร ตามข้อ ๗ และทางเว็บไซด์ พล.ร.๗ ( http://www.7infantrydiv.com/ )
๑๐. อื่น ๆ
๑๐.๑ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ ๗
ค่ายขุนเณร อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๒๙๘๘๑๗ ในเวลาราชการ
๑๐.๒ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุทหารกองประจำการเข้ารับราชการในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ ๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสหากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ กลุ่มบุคคลใด ๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบ ให้สามารถสอบคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้อง เอาทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป