บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน
-พนักงานพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา ชาย/หญิง
-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร  จำนวน 12 อัตรา ชาย
-พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ชาย/หญิง
-พนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ชาย
-ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา ชาย/หญิง

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ จะสมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ บก.กส.ทบ.(อ.เมือง จว.นครปฐม) ในระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 13 ม.ค.55เวลา0900 - 1500 น. ในวันราชการ


ตรวจสอบผู้มีสิทธิสอบได้ที่ กกพ.กส.ทบ. ในวันที่ 16 ม.ค.55 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-๓๔๒๗-๑๑๕๓ ต่อ ๕๐๕๔๖, ๕๐๕๒๑ หรือทางเว็บไซต์ กกพ.กส.ทบ. http://www.kamlangpol.ob.tc

กำหนดการทดสอบ ในระหว่างวันที่19 - 20 ม.ค.55 : ผนวก ก
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค.55 เวลา 0700- 0800 น. และรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ เวลา 0830 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์และเริ่มทดสอบเวลา 0900 : ผนวก ข

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
กส.ทบ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.55 เวลา 1530 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กส.ทบ. และทางเว็บไซต์ http://www.kamlangpol.ob.tc

โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่