บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบกมีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลน ตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก 4 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ข้อ ๑. ความมุ่งหมาย
กรมการเงินทหารบกมีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลน ตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
 
ข้อ ๒. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ กรณีคุณวุฒิปริญญาไม่ตรงกับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแต่มีเนื้อหาวิชาใกล้เคียงกัน ซึ่งตรวจสอบตามที่สานักงาน ก.พ.ได้รับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้วตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว๓ ลง ๑๐ เม.ย.๔๖, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว๖ ลง ๒๙ มิ.ย.๕๐, หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว๙ ลง ๑๒ ก.ย.๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว๒๒ ลง ๒๙ ก.ค.๔๗ หรือทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
 
ข้อ ๓. ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ เปิดบรรจุ ๔ อัตรา ระดับปริญญาตรี ในคุณวุฒิหลักสูตร – สาขา – ทาง
ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ( ตามผนวก ก )
-นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย พล.ร.๗
-นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย พล.ม.๓
-นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ต.ก.
-นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.๒๑
 
ข้อ ๔. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
๔.๑ บุคคลพลเรือน (ชาย)
๔.๒ ทหารกองหนุน (ชาย)
๔.๓ ข้าราชการทหารชั้นประทวน (ชาย) สังกัด ทบ.

 

ข้อ ๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน
๕.๑.๑ เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง ๒๒ ปี ถึง ๒๙ ปี ( เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๒ )
๕.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี ถึง ๓๕ ปี ( เกิดปี พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๓๖ )
๕.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่า ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การตรวจร่างกายของแพทย์ทหารประจาการหรือจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด. ๔๓
 
๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด ทบ.
อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ต้องมีเวลารับราชการตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ หรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวน ครั้งแรกครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก และลาไปศึกษาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

๕.๓ คุณสมบัติทั่วไปบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน ( คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ ๕.๑ )
๕.๓.๑ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ
๕.๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ
๕.๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๕.๓.๔ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๕.๓.๕ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ( ตามผนวก ค )
๕.๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา
๕.๓.๗ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๕.๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๕.๓.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๕.๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
๕.๓.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๕.๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 
๕.๔ คุณสมบัติทั่วไปข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด ทบ. ( คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ ๕.๒ )
๕.๔.๑ เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๕.๔.๒ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถบรรจุในตาแหน่ง ที่ตรงกับวุฒิ ตามที่ กพ.ทบ. กาหนด
๕.๔.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศ นายทหารสัญญาบัตร ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
๕.๔.๔ เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
๕.๔.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๕.๔.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
๕.๔.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ

กำหนดการรับสมัครสอบ
วันรับสมัครสอบ - ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๕๔ - วันศุกร์ที่ ๓๐ ธ.ค.๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.สถานที่ กองกาลังพล กรมการเงินทหารบก (สามารถ Download สมุดแนะนำและใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมการเงินทหารบกและเว็บไซต์โรงเรียนทหารการเงิน)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - วันศุกร์ที่ ๖ ม.ค.๕๕ สถานที่ กองกาลังพล กรมการเงินทหารบก และ www.findept.com , www.armyfinanceschool.com

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) ( ดูรายวิชาสอบที่ ผนวก ข )
๑๐.๑ สถานที่สอบ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เลขที่ ๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐.๒ วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ ๑๔ ม.ค.๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๕๕ ณ กรมการเงินทหารบก และ www.findept.com,www.armyfinanceschool.com

๑๒.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ใช้เกณฑ์ผ่าน ) ( ท่าทดสอบและคะแนน ตาม ผนวก ข )
๑๒.๒.๑ วันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กรมการเงินทหารบก
๑๒.๒.๒ แต่งกายชุดกีฬา
๑๒.๓ การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง มีการปฏิบัติ ๒ ขั้นตอนคือ
๑๒.๓.๑ ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตำแหน่ง (เชิงลึก)
- วันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กรมการเงินทหารบก
๑๒.๔.๒ ทดสอบด้านบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า
- วันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กรมการเงินทหารบก
๑๒.๔.๓ แต่งกายชุดสุภาพและให้นาอุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมเครื่องคานวณ (ชนิดที่ไม่สามารถบันทึกโปรแกรม หรือบันทึกข้อมูลสูตร, ฟังก์ชั่น ต่างๆ) มาด้วย
ข้อ ๑๓. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย)
๑๓.๑ วันพุธที่ ๒๕ ม.ค.๕๕ ณ กรมการเงินทหารบก และ www.findept.com, www.armyfinanceschool.com
๑๓.๒ ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง กำหนดรายงานตัวและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานไว้ที่ กองกาลังพล กรมการเงินทหารบก ในวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๕ ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อเลือกตำแหน่งบรรจุ ในเวลา ๑๔.๐๐ น.
๑๓.๓ ผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงกาหนดทาสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ ที่กรมการเงินทหารบก ในวันที่ ๒ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. หากไม่ส่งหลักฐานภายในห้วง วัน เวลา ที่กาหนดถือว่าท่านสละสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ และกรมการเงินทหารบก จะเรียกบุคคลอะไหล่เพื่อบรรจุทดแทนต่อไป

โหลดรายละเอียดและคำแนะนำได้ที่นี่