บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้คุม (ชกท.๙๕๒)
คุณสัมบัติโดยสังเขป
-เป็นทหารกองหนุน อายุ๑๘-๓๐ ปีบริบูรณ์
-ความสูง ๑๖๘ ซม.ขึ้นไป
-การศึกษา ม.ปลายหรือเทียบเท่า

กำหนดรับสมัคร ๒ - ๒๔ ธ.ค. ๕๔ สถานที่รับสมัคร ฝ่ายกำลังพลจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ค่ายวิภาวดีรังสิต หมูที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การสอบคัดเลือก
-ทดสอบร่างกาย ดันพื้น ลุกนั่งในเวลา ๒นาที วิ่งระยะทาง ๒ กม.
-ภาคทฤษฎี ภาษาไทย แบบธรรมเนียมทหารเบื้องต้น ความรู้ทั่วไป(เกี่ยวกับการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การกีฬาในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา
-การสอบสัมภาษณ์ บุคลิก(รูปร่าง ท่าทาง) ลักษณะการแต่งกาย ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ
สอบคัดเลือกวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๔ เวลา๐๗๐๐ ณ กองร้อยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ค่ายวิภาวดีรังสิต หมูที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศผลสอบวันที่  ๒๗ ธ.ค.๕๔ เวลา๐๗๐๐ ณ กองร้อยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ค่ายวิภาวดีรังสิต หมูที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่