บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

จังหวัดทหารบกทุ่งสง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) และ (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 4 อัตรา

จังหวัดทหารบกทุ่งสง  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) และ (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน  ๔  อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร                       
๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดิน แผนกยุทธโยธา จังหวัดทหารบกทุ่งสง (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง พลขับรถ กองร้อยทหารสารวัตร จังหวัดทหารบกทุ่งสง (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า – ประปา โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตำแหน่ง  พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ จังหวัดทหารบกทุ่งสง(อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน  ๑ อัตรา
๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก                    
๒.๑ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตามพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๒ ผู้สมัคร และบิดามารดาจะต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด
๒.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  (ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร และผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป)         
๒.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือมีประวัติทางคดีอาญาทุกประเภท หรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติคดีอาญาและคดียาเสพติดโดยไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลังกองทัพบกจะระงับการบรรจุ
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๗ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข       

๓.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๑ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ที่ดิน
๓.๑.๑  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี
๓.๑.๒  มีความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างสำรวจ

๓.๒ ตำแหน่ง พลขับรถ
๓.๒.๑ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน  หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕  มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน ๓๐ ปี
๓.๒.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
๓.๒.๓ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่จากกรมการขนส่งทหารบก(เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบการขับขี่รถยนต์ ณ กรมการขนส่งทหารบก และเมื่อได้รับใบขับขี่จาก กรมการขนส่งทหารบก จึงจะสามารถบรรจุเข้ารับราชการได้)

๓.๓ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า – ประปา
๓.๓.๑ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี
๓.๓.๒ มีความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า,สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๓.๔ ตำแหน่ง พลดุริยางค์
๓.๔.๑  อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน ๓๐ ปี
๓.๔.๒  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการเล่นดนตรีสากล และเล่นวงโยธวาธิตได้

๔..หลักฐานการรับสมัคร  ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร โดยนำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน  ๒ ชุด
๔.๑ ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน 
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  และของบิดา-มารดา 
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๓ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ของทหาร (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) พร้อมผลการตรวจเลือด(เฉพาะโรงพยาบาลของทหารเท่านั้น) ไม่เกิน  ๑  เดือน  
๔.๔ ใบสำคัญทหาร (สด.๘) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุน และผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๕)จะต้องมีหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะจาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ด้วย สำหรับบุคคลพลเรือน จะต้องมีหนังสือสำคัญ สด.๙ และ สด.๔๓ มาแสดงด้วย
๔.๕ ประวัติทหารบก (ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕) 
๔.๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย โดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร   ให้ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,หรือ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน)
๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล,ใบมรณะบัตร บิดา – มารดา (ถ้ามี) 
๔.๙  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก 

๕.กำหนดวันรับสมัคร
๕.๑ เปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔   ถึง  วันอังคารที่  ๒๐   ธันวาคม ๒๕๕๔
๕.๒ สถานที่รับสมัคร  ฝ่ายกำลังพลจังหวัดทหารบกทุ่งสง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ โทร.๐๗๕- ๔๙๕๐๘๒
หรือ ๐๗๕ – ๔๙๕๐๗๔ – ๘ ต่อ ๔๕๐๒๒

๖. วิชาที่สอบคัดเลือก
๖.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดิน
๖.๑.๑  วิชาเฉพาะตำแหน่ง   (๓๐  คะแนน)
๖.๑.๒  วิชาความรู้ทั่วไป      (๒๐  คะแนน)
๖.๑.๓  วิชาภาษาไทย         (๒๐ คะแนน)
๖.๑.๔  ทดสอบปฏิบัติ         (๒๐ คะแนน)

๖.๒ ตำแหน่ง พลขับรถ
๖.๒.๑  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เกี่ยวกับเครื่องยนต์และกฎจราจร (๓๐ คะแนน)
๖.๒.๒  วิชาความรู้ทั่วไป       (๒๐  คะแนน)
๖.๒.๓  วิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) (๒๐ คะแนน)
๖.๒.๔  ทดสอบปฏิบัติ         (๒๐ คะแนน)

๖.๓ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า – ประปา
๖.๓.๑  วิชาเฉพาะตำแหน่ง   (๓๐  คะแนน)
๖.๓.๒  วิชาความรู้ทั่วไป      (๒๐  คะแนน)
๖.๓.๓  วิชาภาษาไทย         (๒๐ คะแนน)
๖.๓.๔  ทดสอบปฏิบัติ         (๒๐ คะแนน)

๖.๔ ตำแหน่ง พลดุริยางค์   
๖.๔.๑  วิชาเฉพาะตำแหน่ง เกี่ยวกับเครื่องมือดนตรี (๓๐ คะแนน)
๖.๔.๒  วิชาความรู้ทั่วไป      (๒๐  คะแนน)
๖.๔.๓  วิชาภาษาไทย         (๒๐ คะแนน)
๖.๔.๔  ทดสอบปฏิบัติ        (๒๐ คะแนน)
                      
๖.๕  ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (๑๐ คะแนน)
๖.๕.๑ วิ่งระยะทาง  ๒ กิโลเมตร
๖.๕.๒ ดันพื้น ภายในเวลา  ๒ นาที
๖.๕.๓ ลุกนั่ง ภายในเวลา   ๒ นาที

๖.๖  สัมภาษณ์

๗.กำหนดการสอบและสถานที่สอบ
๗.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ในวันพุธที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗.๑.๑  เวลา ๐๖๓๐ ผู้เข้ารับการทดสอบรายงานตัว
๗.๑.๒  เวลา ๐๗๐๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

๗.๒ สอบภาควิชาการ  ในวันพุธที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ  ณ สโมสรเทพสตรีค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗.๒.๑  เวลา ๐๘๐๐ ผู้เข้ารับการสอบรายงานตัว
๗.๒.๒ เวลา ๐๘๓๐ ผู้เข้ารับการสอบเข้าห้องสอบ

๗.๓ สอบสัมภาษณ์   ในวันพุธที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๔   ณ ห้องประชุม ศรีสุนทร กองบังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง  ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗.๓.๑ เวลา ๑๓๐๐    ผู้เข้ารับการสอบรายงานตัว
๗.๓.๒ เวลา ๑๓๓๐    ผู้เข้ารับการสอบเข้าห้องสอบ

๗.๔ ประกาศผลการสอบ  ในวันพุธที่  ๒๘  ธันวาคม. ๒๕๕๔  เมื่อเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือก   ณ  กองบังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง  ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ตำบลกะปาง  อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘.กฎเกณฑ์ในการสอบ
๘.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด หรือมาถึงสนามที่ทำการสอบช้ากว่า  ๑๐  นาที ถือว่าสละสิทธิ์
๘.๒ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายคะแนนรวมของทุกท่า ร้อยละ ๕๐ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ
๘.๓  ภาควิชาการ จะถือเกณฑ์ผ่าน ๕๐ %   ของแต่ละวิชาเป็นหลักหรืออยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ
๘.๔ เรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ไปจนถึงผู้ที่สอบได้คะแนนต่ำสุดถ้าหากคะแนนเท่ากันจะพิจารณา วิชาเฉพาะตำแหน่งเป็น ลำดับที่ ๑ วิชาภาษาไทยเป็นลำดับที่ ๒ 
วิชาความรู้ทั่วไป เป็นลำดับที่ ๓                                
๘.๕ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการสอบทุกวิชา