บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบ อส.ทพ.ชายและหญิง กรมทหารพรานที่ 33

๑. ให้ผู้ที่สอบได้ตัวจริง (ชาย ๘๙๖ นาย , หญิง ๖๐ นาย) และบุคคลอะไหล่ มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงฯ และดำเนินการด้านธุรการ ในวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๔
ที่ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๓๐
การแต่งกายชุดสุภาพ
๒. สำหรับผู้ที่สอบได้ตัวจริง ให้นำเอกสารหลักฐานมาด้วยเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าตัว , บิดา , มารดา อย่างละ ๒ ฉบับ
๒.๓ หลักฐานทางทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๓. สำหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ และ ทภ.๓ จะพิจารณาบุคคลอะไหล่ เพื่อทดแทนต่อไป
๔. หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ โทร ๐-๕๕๒๔ – ๕๐๗๐ – ๙
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น อส.ทพ.หญิง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น อส.ทพ.ชาย