บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)


กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ และหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียด และ หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่งอัตราที่บรรจุ 
๑.๑ พลขับรถน้ำมัน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ พลขับรถยกของ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ พลขับรถ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ พลขับ จำนวน ๑ อัตรา


๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ หรือบุคคลชายที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ และ งดรับการบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ. เพื่อสงวนอัตรา จ. ไว้ให้ ส.อ. ที่คงรับราชการตามแนวทางรับราชการอย่างต่อเนื่องใน ทบ. ได้เลื่อนครองอัตราที่สูงขึ้น
๒.๑.๒ ผู้สมัคร , บิดา และมารดา ต้องมีสัญชาติไทย
๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ๒.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
๒.๑.๕ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พลขับรถยกของ, พลขับรถน้ำมัน, พลขับรถ และ พลขับ ๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๒.๒ เป็นทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
๒.๒.๓ มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ทหาร

๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ( ฉบับจริง และถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ชุด )
๓.๑ สำเนาใบสุทธิ , ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดา และมารดา
๓.๔ หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย ( ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็นผู้รับรอง ) กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จะต้องนำหนังสือ รับรองการแสดงวิทยุฐานะจากกรมการรักษาดินแดน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยฝึกนักศึกษา วิชาทหารมาแสดงด้วย
๓.๕ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ( แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐ ) พร้อมผลการตรวจเลือด ( เฉพาะโรงพยาบาลของทหารเท่านั้น ) ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๓.๗ ประวัติทหารบก ( แบบ ทบ. ๑๐๐ - ๐๗๕ ) , ประวัติทหารเรือ หรือประวัติทหารอากาศ
๓.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล สำเนาใบมรณะบัตรบิดา, มารดา ( กรณี บิดา , มารดาเสียชีวิต )
๔. กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่ ๒๘ พ.ย. ๕๔ - ๒๓ ธ.ค. ๕๔ ( ในวัน และ เวลาราชการ ) ณ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๗๕๔๙ - ๕๐๗๔ - ๘ ต่อ ๔ - ๕๒๙๒ , ๔ - ๕๒๙๕ ๕.

วิชาที่ทำการสอบ 
๕.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
๕.๑.๑ วิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๕.๑.๒ ดันพื้น ๕.๑.๓ ลุกนั่ง

๕.๒ ภาคทฤษฎี 
๕.๒.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการทหาร , การเมือง , เศรษฐกิจ , สังคม และ การกีฬาในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา
๕.๒.๒ วิชาพื้นฐาน ๕.๒.๒.๑ ภาษาไทย
๕.๒.๒.๒ ภาษาอังกฤษ ๕.๒.๒.๓ คณิตศาสตร์
๕.๒.๒.๔ วิทยาศาสตร์ ๕.๒.๒.๕ แบบธรรมเนียมทหาร
๕.๒.๓ วิชาเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พลขับรถยกของ, พลขับรถน้ำมัน, พลขับรถ และ พลขับ ๑) ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น ๒) ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบก

๕.๓ ภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง พลขับรถยกของ, พลขับรถน้ำมัน, พลขับรถ และ พลขับ ความสามารถในการขับรถยนต์ทหาร
๕.๔ การสอบสัมภาษณ์
๕.๔.๑ บุคลิกภาพ ( รูปร่าง , ท่าทาง )
๕.๔.๒ ลักษณะการแต่งกาย
๕.๔.๓ ท่วงทีวาจา และ ปฏิภาณไหวพริบ
๖. หลักเกณฑ์ข้อกำหนด 
๖.๑ ผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กองทัพบก กำหนด ( ๕๕ % ) จะไม่มีสิทธิ์พิจารณาสอบในขั้นต่อไป
๖.๒ ผลคะแนนการสอบภาคทฤษฎี จะคัดเลือกผู้สมัครสอบไว้เป็นจำนวน ๕ เท่า ของตำแหน่งอัตราที่บรรจุ
๖.๓ การพิจารณาคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะใช้ผลคะแนนของภาคทฤษฎี , ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รวมกัน และจัดเรียงตามลำดับคะแนน โดยจะคัดไว้ จำนวน ๕ เท่า ของตำแหน่งอัตราที่บรรจุ สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในอันดับรองลงมา จะขึ้นบัญชีเป็นบุคคลอะไหล่ตามลำดับ เพื่อรอการบรรจุ เมื่อ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ได้รับงบประมาณการกำลังพลเพิ่มเติม ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๖.๔ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีประวัติคดีอาญาทุกประเภท ( โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดให้โทษ ) จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันที และ จะให้บุคคลอะไหล่ขึ้นมาบรรจุแทน โดยเรียงตามลำดับคะแนนผลการสอบ
๗. กำหนดการสอบคัดเลือก ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗.๑ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้สมัครสอบรายงานตัว และรับฟังคำชี้แจง เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบภาคทฤษฎี เวลา ๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี
๗.๒ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ผู้สมัครสอบรายงานตัว และรับฟังคำชี้แจง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สอบภาคปฏิบัติ พลขับ และ พลขับรถ ฯ ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายเทพสตรี ฯ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ท้าวเทพกระษัตรี กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
๘. ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๙. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ โดยตรง ตั้งแต่บัดนี้จนหมดเขตรับสมัคร

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่