บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการทหารสื่อสารรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ

กรมการทหารสื่อสารรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ
รายละเอียดตามวิทยุ
รับสมัคร 20-29 ม.ค.55
สอบภาควิชาการ 7 ก.พ. 55
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 10 ก.พ. 55
ทดสอบร่างกาย 15 ก.พ. 55
สอบสัมภาษณ์ 20-22 ก.พ. 55
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 28 ก.พ. 55

อ่านรายละเอียดการรรับสมัครในปีงบประมาณที่ผ่านมา(ลิงค์ อ่านเพิ่มเติม)ส่วนของปีนี้ผมจะติดตามรายละเอียดมานำเสนอต่อไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕
กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และ ทหารสื่อสาร หรือทหาร กองประจำการที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในหน่วยทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง และ ทหารสื่อสาร ในส่วนกำลังรบ จำนวน ๕๗๐ อัตรา ดังนี้๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก


๑.๑ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่า ทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง หรือ ทหารสื่อสาร อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหาร กองประจำการที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เม.ย.๕๔ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และต้องสมัครในเหล่าที่ตนเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น

๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

๑.๓ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๑.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

๑.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ

๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

๑.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๑.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

๒. ข้อกำหนด

๒.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๒ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๒.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร ประทวนประจำเหล่าสายวิทยาการ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๕๔ โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.๑ ชั้น ๓) ซึ่งจะได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ เป็นเงิน ๘,๒๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด

๒.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๒.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามเหล่าประมาณ ๓-๕ เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรบ กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้

๒.๔ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดำเนินคดี และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

๓.๑ เอกสารที่นำมาแสดงวันรับสมัคร

๓.๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป (ไม่เกิน ๓ เดือน)

๓.๑.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น

๓.๑.๓ บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

๓.๑.๔ หนังสือสำคัญ สด.๘ หรือ สด.๓ (ระบุวันที่ปลดประจำการในวันที่ ๓๐ เม.ย. ของปีที่รับสมัคร)

๓.๑.๕ หลักฐานตามข้อ ๓.๑.๒ ถึงข้อ ๓.๑.๔ ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ.๔ อย่างละ ๓ ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รับสมัครด้วย

๓.๒ เอกสารที่นำมาแสดงในวันแรกของการทดสอบร่างกาย

๓.๒.๑ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดาตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน ๓ ชุด และหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมสำเนาจำนวน ๓ ชุด

๓.๒.๒ ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร

๓.๓ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ตรวจสอบได้ที่โรงเรียนเหล่าที่ตนสมัครสอบ หรือทางเวปไซต์ของเหล่า

๔. กำหนดเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ

๔.๕ เหล่าทหารสื่อสาร

๔.๕.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ สถานที่รับสมัคร กรมการทหารสื่อสาร

๔.๕.๒ สอบคัดเลือกภาควิชาการในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่สอบ กรมการทหารสื่อสาร


วิชาที่สอบคัดเลือก

- วิชาทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป) ระดับความรู้ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

- วิชาทหาร (ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่ และการฝึกตามหน้าที่)

๔.๕.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่สอบ กรมการทหารสื่อสาร การแต่งกาย ชุดกีฬา

ท่าที่ใช้ในการทดสอบ

- ท่าดันพื้น (ภายใน ๒ นาที) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๘๐ ครั้ง)

- ท่าลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๘๗ ครั้ง)

- วิ่ง ๒ กิโลเมตร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๗ นาที ๑๕ วินาที)

๔.๕.๔ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่สอบ กรมการทหารสื่อสาร

๔.๕.๕ การประกาศผลสอบ สถานที่ กรมการทหารสื่อสาร

๔.๕.๕.๑ รอบแรกในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐

๔.๕.๕.๒ รอบสุดท้ายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐

๔.๕.๖ ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อมใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ สถานที่ กองกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ และ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ หรือที่ http://signal.rta.mi.th

๕. การดำเนินการเมื่อประกาศผลสอบ

๕.๑ เมื่อประกาศผลสอบรอบแรกแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่เข้ารับการทดสอบในรอบต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

๕.๒ เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกลำดับต่อไปเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทน

๕.๓ บุคคลอะไหล่ ควรติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลำดับการสอบไว้ด้วย กรณีหากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์จะได้แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทน