บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก 20 อัตรา

กองทัพภาคที่ ๔ มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ในสังกัด กรมทหารพรานที่ ๔๙ จำนวน ๒๐ อัตรา
มีรายละเอียดดังนี้๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง นายสิบการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง นายสิบสื่อสาร จำนวน ๖ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง นายสิบยุทธการและการข่าว จำนวน ๖ อัตรา
๑.๔ ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล จำนวน ๑ อัตรา
๑.๖ ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน ๕ อัตรา 

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เป็นเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งพลขับรถ จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ และต้องแสดงหลักฐานใบขับขี่รถยนต์) 
๒.๒ งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิดในปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗
๒.๓ เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ประเภทที่ ๑) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา วิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
๒.๔ ผู้สมัคร และ บิดา – มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหรือไม่ก็ได้
๒.๕ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๗ ไม่เคยออกจากราชการเป็นข้าราชการทหารประจำการ เพราะความประพฤติ บกพร่องหรือถูกไล่ออกมาก่อน
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๘ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ตำแหน่ง นายสิบการเงิน
๓.๑.๑ เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ประเภทที่ ๑) หรือผู้ที่สำเร็จ การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
๓.๑.๒ จะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การบัญชี
๓.๑.๓ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๓.๑.๔ มีความรู้พิเศษสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
๓.๒ ตำแหน่ง นายสิบสื่อสาร
๓.๒.๑ เป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ ๑) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
๓.๒.๒ คุณวุฒิการศึกษา
๓.๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษา ที่มีคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์
๓.๒.๒.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ เทียบเท่า แต่ต้องมี ความสามารถพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ มีหลักฐานรับรองการอบรม หรือประกาศ เกียรติบัตร ว่าผ่านการศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์
๓.๒.๓ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๓.๓ ตำแหน่ง นายสิบยุทธการและการข่าว ,นายสิบส่งกำลัง, และนายสิบกำลังพล
๓.๓.๑ เป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ ๑) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
๓.๓.๒ คุณวุฒิการศึกษา
๓.๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษา ที่มีคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
๓.๓.๒.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ เทียบเท่า แต่ต้องมี ความสามารถพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ มีหลักฐานรับรองการอบรม หรือ ประกาศเกียรติบัตร ว่าผ่านการศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์
๓.๓.๓ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๓.๓.๔ มีความรู้พิเศษสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
๓.๔ ตำแหน่ง พลขับรถ
๓.๔.๑ เป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ ๑) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
๓.๔.๒ จะต้องสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๓.๔.๓ มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๓.๔.๔ มีความรู้พิเศษ สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ และกรณีมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ ๒ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๔. หลักฐานในการรับสมัคร
๔.๑ ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของ บิดา – มารดา พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
๔.๓ ใบสำคัญทหาร สด.๘ , สด.๙ หรือ สด.๔๓ พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ) ๔.๔ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชา ทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป) พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
๔.๕ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ของทหาร (ทบ.๔๖๖–๖๒๐) พร้อมผลการตรวจเลือด (เฉพาะโรงพยาบาลของทหารเท่านั้น ) ไม่เกิน ๑ เดือน ( ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
๔.๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้ายโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองพร้อมฉบับจริง(เฉพาะทหารกองหนุน) (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน )
๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล ,ใบมรณบัตร บิดา มารดา (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
๔.๙ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสารจำนวน ๓ ฉบับ)
๔.๑๐ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่หลักฐานไม่ครบ)

๕. กำหนดการ
๕.๑ เปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ ถึง ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
๕.๒ สถานที่รับสมัคร กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๘-๓๔๔๔ ต่อ ๔๐๓๘๑
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔ http://www.kkptp4.com และ http://army-etc.blogspot.com/หรือที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕.๓ กำหนดการสอบคัดเลือก สถานที่สอบ และกฎเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔ http://www.kkptp4.com และ http://army-etc.blogspot.com/หรือที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป