บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดในขั้นต้น ดังนี้
1. ตำแหน่ง พลขับรถ อัตรา ส.อ. (ชกท.640, 641, 642) จำนวน 5 อัตรา ได้แก่
    1.1 พลขับรถ บก.มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก ร.7                         จำนวน   1   อัตรา
    1.2 พลขับรถ ตอนซ่อมบำรุงกองพัน ร้อย.สสช.ร.7 พัน.5           จำนวน    1  อัตรา
    1.3 พลขับรถ ตอน บก.ร้อย.บก.ร.17                                 จำนวน   1   อัตรา
    1.4 พลขับรถ ตอนซ่อมบำรุงกองพัน ร้อย.สสช.ร.17 พัน.2          จำนวน   1   อัตรา
    1.5 พลขับรถ บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.พัน.17 พล.ร.7                       จำนวน   1   อัตรา

2. จำหน่ายใบสมัครและระเบียบการ ถึงวันที่่ 8 ก.ย.60 ในราคาชุดละ100 บาท
    ณ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7  อ.แม่ริม  จว.เชียงใหม่  Tel.053-298-817

3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการ หรือ website : http://www.infdiv7.com/index0.html