บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่สอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่มี คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปี งบประมาณ 2560 จํานวน 60 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้
1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ จํานวน 34 อัตรา
- พลขับรถ 31 อัตรา
- เสมียน 2 อัตรา
- พลสูทกรรม  1 อัตรา
2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จํานวน 26 อัตรา 
- ช่างเครื่องยนต์ 6 อัตรา
- ช่างยานยนต์ 17 อัตรา
- ช่างเครื่องมือกล 2 อัตรา 
- ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
2.1 เป็นทหารกองหนุนหรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 1 ดังนี้
2.2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในการนับอายุ ให้นับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 ถึง 31 ธันวาคม 2538)
2.2.2 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2.2.3 สามารถขับรถยนต์ได้ดี ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก แล้วและมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะเบื้องต้น

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มที่ 2 ดังนี้
2.3.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในการนับอายุ ให้นับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 ถึง 31 ธันวาคม 2538)
 2.3.2 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด ..2539 – 2540 ซึ่งจะต้องเขเารับ การตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตาม ...รับราชการทหาร ..2497
2.3.3 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เฉพาะสาขาวิชา ช่างยนต์ ,สาขาวิชาช่างยานยนต์ ,สาขาวิชาช่างกล ,สาขาวิชาช่างเชื่อม และ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง

วันรับสมัคร วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กทม. เวลา 0900 - 1500(ด้วยตนเอง) 


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการขนส่งทหารบก