บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน รวม  5 อัตรา

ขอบคุณภาพ กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย/หญิงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนกําลังพลสูญเสียปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 1. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
 

1. 1 รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย  
1. 1. 1 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.63 1) กซสอ.สส. , พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (อัตรา ส.อ.) จํานวน 2 อัตรา (เลือกตามคะแนนสอบรวม) ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์ , ช่างยานยนต์ , ช่างเครื่องกล
 
1. 1.2 พนักงานสร้างสาย (ชกท.320) กสส.สส. (อัตรา ส.อ.) จํานวน 1 อัตรา ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สําหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิท่ีสูงกว่า น้ันมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้) 

1.2 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง
 
1.2. 1 นายสิบสโมสร (ชกท.073) กบร.สส. (อัตรา ส.อ.) จํานวน  1 อัตรา  
1.2.2 ช่างเขียน (ชกท.8 10) กคส.สส. (อัตรา ส.อ.) จํานวน  1 อัตรา  
1.2.3 คุณวุฒิของผู้สมัคร ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิท่ีสูงกว่านั้นมาเรียกร้อง สิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้)
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2. 1 ตําแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ  1. 1 มีดังนี้
2. 1. 1 ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี
และ ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
2. 1.2 งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ. กลับเข้ารับ ราชการใน ทบ. เพื่อสงวนตําแหน่งอัตรา จ. ไว้ให้ ส.อ. ที่คงรับราชการตามแนวทางรับราชการอย่าง ต่อเนื่องใน ทบ. ให้ได้เลื่อนขึ้นครองอัตราที่สูงขึ้น


2. 1.3 ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นบุคคลพลเรือนชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี.-

2. 1.3. 1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจําพวกที่  1 เท่านั้น
2. 1.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกาย สมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจําพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 และต้องมีความสูง ต้ังแต่  160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาด
ร่างกายของ กรมการทหารสื่อสาร วัดได้


2. 1.3.3 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2538 ถึง 2539 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2. 1.4 ไม่อยู่ในสมณเพศ2.2 ตําแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ  1.2 ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็นบุคคลพลเรือนหญิง อายุไม่ตํ่ากว่า  18 ปี และ ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า  150 เซนติเมตร และมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการ ตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมการทหารสื่อสาร วัดได้
 

2.3 สําหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และ ไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบในภายหลังแล้ว ทบ. จะถือว่า ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ใน ภายหลัง ดังนั้น ทบ. อาจจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการ บรรจุในภายหลังได้
2.4 ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุสัญชาติของ ผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวนประจําการ/หรือ พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยแต่บิดา และหรือมารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ หรือสัญชาติอื่นให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการกําหนดสัญชาติ
2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่ สมประกอบ หรือมีโรคอันพึงรังเกียจหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ ตามท่ีกําหนดไว้ใน กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497

2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

2.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือ มัวหมอง 
2. 10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักหน้าที่ราชการ
2. 1 1 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
2. 12 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ

2. 13 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาด ร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. 14 ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด 


3. หลักฐานการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับราชการ จะต้องแสดงความจํานง โดยเสนอ
ใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง จํานวน 3 ชุด ดังต่อไปนี้3. 1 ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
และ มารดา
3.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ที่ระบุสัญชาติของ บิดา และ มารดา
3.3 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา และ มารดาผู้ให้กําเนิด ท่ีระบุสัญชาติ บิดา
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.5 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองหนุนแล้ว จะต้องมีสําเนาใบสําคัญทางทหาร สด.8 (หนังสือสําคัญทหารกองหนุน) , หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม , ประวัติ ทหารบก แบบพิมพ์ ทบ.  100 – 075 , ผู้ที่สําเร็จ รด. ปี 3 แล้ว จะต้องมีสําเนา สด.8 หนังสือ สําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน และหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3
3.6 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว จะต้องมีสําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ
(แบบ สด.43 )
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด  1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
3.8 ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ทหาร และออกโดยโรงพยาบาลทหารเท่านั้น และหลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ที่จะดําเนินการบรรจุดําเนินการตรวจโรค ที่ โรงพยาบาลทหาร และให้ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ ระบุว่า “ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการรับราชการ ทหาร ” และหากตําแหน่งบรรจุเป็นตําแหน่งพลขับรถ ให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ตาไม่บอดสี”
3.9 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น
3.9. 1 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา
ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
3.9.2 หลักฐานแสดงว่า บิดาเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
3.9.3 หลักฐานแสดงว่า บิดาหรือมารดา ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ หรือบาดเจ็บถึง ตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ
ได้รับเงินทําขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
3.9.4 หลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการกองทัพบก
3.9.5 หลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ทบ.

4. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ทั้งบุคคลชาย/หญิง4. 1 หลักฐานแสดงว่าสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5” ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้ โดย “หน่วยบัญชาการรักษาดนิ แดน” เท่านั้น โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังน้ี.-
4. 1. 1 ชั้นปีที่ 5 หรือ เทียบเท่า เพิ่ม 5 ใน  100 คะแนน 4. 1.2 ชั้นปีที่ 4 หรือ เทียบเท่า เพิ่ม 4 ใน  100 คะแนน 4. 1.3 ช้ันปีท่ี 3 หรือ เทียบเท่า เพ่ิม 3 ใน  100 คะแนน
4.2 หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจําการ มาก่อน เพิ่มให้ 5 ใน  100 คะแนน
4.3 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ในสังกัด กองทัพบก ซ่ึงประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือ ถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้  10 ใน  100 คะแนน
4.4 หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัด กองทัพบก ที่กําลังรับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจาก ประจําการเนื่องจากมีความผิด หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ 2 ใน  100 คะแนน
4.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงาน ใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเน่ืองจากมี ความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน  100 คะแนน
4.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่ม ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่ม คะแนนจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 4. 1 ถึง 4.5 หลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับ คะแนนสงู สุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ 4. 1 และ 4.4 รวมกัน
4.7 การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการทั้งในการสอบรอบแรกและการ สอบรอบที่สอง โดยคิดฐานคะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ทบ. ที่ กห 040 1/ 19 16 ลง 28 พ.ย.28 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการ ใน ทบ. และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. 040 1/2689 ลง  12 ก.ย.55 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข หลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
4.8 สําหรับหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษให้นํามาแสดงในวันรับสมัคร


5. กําหนดการรับสมัคร


5. 1 รับสมัคร ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 ในเวลาราชการ ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

5.2 กําหนดการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี , ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 0800

5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา  1400

5.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 0700
5.5 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา  1400 พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงการบรรจุ  


ดูประกาศรายละเอียดการรับสมัคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th/kkp/