บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ ประจำปี 2559


กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือประจำปี 2559 จำนวน 48 อัตรา ดังนี้
  • ระดับปริญญาตรีใน 6 สาขา ได้แก่ บัญชี/การบัญชี/การเงิน/การสอบบัญชี/การบัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/ การธนาคารและการเงิน นิติศาสตร์และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และเคมี/เคมีวิเคราะห์/เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์/ เคมีอินทรีย์/อินทรีย์เคมี/เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม/เคมีอุตสาหกรรม/เคมี ทั่วไป 

  • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีใน 2 สาขา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา

กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ราคาชุดละ 100 บาท สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
1. กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ (เว้นวันหยุดราชการ)
2. ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ
3. กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ
4. ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 - 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารเรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/person