บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชาย/ ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศ ชาย/ ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
1. ตำแหน่ง เสมียน  (อัตรา สิบเอก)  
2. ตำแหน่ง นายสิบยุทธการ (อัตรา สิบเอก)

คุณสมบัติโดยสังเขป
1. อายุ18-30 ปี เพศชาย
2. บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน
3. การศึกษา ม.ต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า 
4. ไม่รับผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี พ.ศ.2560 (เกิด พ.ศ.2539)


หลักฐานการรับสมัคร
1 สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
2 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจาการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

5 เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
- ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/ อำเภอ (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

รับสมัคร บัดนี้จนถึง 2 ก.ย. 59 กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบล พรหมณี อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก  โทร  037-393-010-4 ต่อ 62101 หรือ 037-393-020

วิชาที่ทำการสอบ
- วิชาการ ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป
- ภาคปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่ ทดสอบการพิมพ์หนังสือ และการใช้งานโปรแกรม(Words, Excel,Powerpoint)

สอบคัดเลือก 5 ก.ย. 59 ทดสอบความสามารถ และทดสอบร่างกาย
สอบคัดเลือก 6 ก.ย. 59 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบคัดเลือก  15 ก.ย. 59
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบล พรหมณี อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก  โทร  037-393-010-4 ต่อ 62101 หรือ 037-393-020


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า