บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในส่วน รพ.ภูมิพล 19 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑๙ คน มีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันบรรจุ)
๒.๒ กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒.๓ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
๒.๑๖ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓.๓ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา
อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน...
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดา
ถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติ
ของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๕ กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียน
กองประจำการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ
(สด.๔๓) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๖ ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรส
ไปแสดงด้วย จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๓๔ ในเวลาราชการทุกวัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๙
 
๕. กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบและการประกาศผลการสอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ดูรายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร รายละเอียดได้ที่นี่ ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารอากาศhttp://www.medical.rtaf.mi.th/