บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แจ้งล่วงหน้าการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปี 2559

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจากเพจโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

เปิดรับสมัคร มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี )นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัววิชาที่สอบ
1. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
1.1 วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
1.3 วิชาคณิตศาสตร์ 200 คะแนน
1.4 วิชาวิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
1.5 วิชาความถนัดทางช่าง 200 คะแนน

2. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)
2.1 สอบพลศึกษา
2.1.1 ว่ายน้ำ 50 เมตร
2.1.2 วิ่ง 800 เมตร
2.1.3 ยึดพื้น 22 ครั้ง
2.1.4 ลุกนั่ง 36 ครั้ง

3.ตรวจสุขภาพ
 

4.สอบสัมภาษณ์

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
1. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน
2. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
4. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
5. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ 3 ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 87 บาท
6. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช.ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

หลักสูตรการศึกษา 3 ปี ของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาช่าง ดังนี้

1. สาขาวิชาช่างต่อเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 4 สาขางาน คือ
1.1 สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
1.2 สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส
1.3 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
1.4 สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ
 
2. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 1 สาขางาน คือ
2.1 สาขางานช่างการอู่เรือ
 
3. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 5 สาขางาน คือ
3.1 สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
3.2 สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
3.3 สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
3.4 สาขางานช่างโลหะ
3.5 สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร
 
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง 2 สาขางาน คือ
4.1 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
4.2 สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ


ติดตามข่าวความคืบหน้าที่ http://www.navy.mi.th/ndas/
ดูกิจกรรมโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือได้ที่ https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ/196282433733103
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่ผ่านมา(เพื่อประกอบการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ หรือผู้ที่สนใจ)


ความคืบหน้าแอดมินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น