บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารพรานที 11 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารพรานที ๑๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (จำนวน ๘๐ นาย)

หมายเหตุ ใบรับรองผลนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันก่อนวันมาทำการทดสอบ (รับผลที่ตรวจตั้งแต่วันที่ ๖ ก.ย.เป็นต้นไป)ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพ ว่า "กำลังพลไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด"

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป๑.บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน - อายุ ๑๘-๓๐ ปี (พ.ศ.เกิดลบ พ.ศ.ปัจจุบัน) - มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม.- น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕๕ ก.ก. - เว้นบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารใน เม.ย.๕๙- ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๒.สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป๓.ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด๔.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรืออยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก (เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาท)

หลักฐานในการสมัคร๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของตนเอง และบิดา,มารดา จำนวน ๒ ฉบับ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเองและบิดา,มารดา จำนวน ๒ ฉบับ๓. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ๔. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.๔๓ หรือ สด.๘ อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน ๒ ฉบับ๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป๖. เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ส.ค. - ๑๕ ก.ย.๕๘ ณ กองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๒๖๓๙ , ๐-๒๒๘๑-๘๒๑๑
ทดสอบความรู้ความสามารถในวันที่ ๒๐ ก.ย.๕๘เกณฑ์การสอบคัดเลือกทดสอบร่างกาย (ดีงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง)สอบสัมภาษณ์ ณ กรมทหารพรานที่ ๑๑ ค่ายธนรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ผู้ที่ผ่านการทดสอบ รายงานตัวเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในวันที่ ๑ ต.ค.๕๘ ณ กรมทหารพรานที่ ๑๑ ค่ายธนรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้การรับสมัครในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น หากมีผู้ใดแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพื่อฝากเข้า หากถูกจับได้ จะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑๐๗๓-๕๓๐-๘๕๕,๐๗๓-๕๘๔-๑๑๔ ฝ่ายกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ ๐๗๓-๕๓๐-๘๕๘ ทุกวันในเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน ของกรมทหารพรานที่ ๑๑ ในวันที่ไปรายงานตัวทดสอบและทำการตรวจคัดเลือกที่ กรมทหารพรานที่ ๑๑ (ค่ายธนะรัชต์) หากผู้สมัครท่านใดมีใบรับรองผลการตรวจเลือด "ไม่พบสารเสพติดในเลือด" จากสถานพยาบาลของรัฐ (เท่านั้น) หน่วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่มาและขอบคุณ ข้อมูลข่าวสาร เพ็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11