Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 22 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.ค. 58 เวลา 0800 -1630 เว้นวันหยุดราชการที่ บก.กรม ทพ. 22 ค่ายสุรนารี จว.น.ม.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 246 311

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 2/58

ไม่มีความคิดเห็น
รับสมัครวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ค่ายเทวาพิทักษ์
                   1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                       1.1 เพศชาย
                            1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
                             1.1.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
                            1.1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ
                            1.1.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
                            1.1.5  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้

                             1.1.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                             1.1.7 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)

                             1.1.8 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)

                             1.1.9 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

                             1.1.10 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด

                             1.1.11 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

                             1.1.12 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 12 ก.ค.28 – 12 ก.ค.40)

                             1.1.13 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
                        1.1.14 ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                             1.1.15 ว่ายน้ำเป็น
                       1.2 เพศหญิง
                            1.2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด        

                            1.2.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงทึ่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
                            1.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใด ๆ

                            1.2.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
                            1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามไ
                            1.2.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                            1.2.7 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
                            1.2.8 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
                            1.2.9 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
                            1.2.10  ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
                            1.2.11 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
                           1.2.12 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 12 ก.ค.33 – 12 ก.ค.40)
                            1.2.13 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
                            1.2.14 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                            1.2.15 ว่ายน้ำเป็น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น