บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 17 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 17 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่
ตำแหน่งคุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์
 1. ตำแหน่งช่างยนต์ จำนวน 10 อัตรา
 2. ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งคุณวุฒิ ม.ต้น(ม.3)
 1. ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่งนายสิบคลัง จำนวน 1 อัตรา 
 3. ตำแหน่งพลขับ จำนวน 2 อัตรา (รับสมัครอายุ 22-30 ปี)
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
 1. เพศชาย ่อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ.2538) งดรับบุคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ.2536-2537 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร เว้นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 (งดรับทหารกองหนุนยศจ่าสิบตรี ถึง จ่าสิบเอก และงดรับบุคคลจำพวก 2,3,4)
 2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ เป็นเป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร(เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกฯ ต้องมีความสูง 150 ซม.รอบอก 76/79 ซม. สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือก ต้องสูงไม่ตำกว่า 160 ซม. รอบอก 75/78 ซม.)
 3. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก หรือพิพากษาในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีโดยเฉพาะยาเสพติดทุกชนิด ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือ ลหุโทษ
วิชาที่ใช้ในการสอบและขอบเขต
ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ และช่างยานยนต์ล้อ
 • วิชางานเครื่องยนต์(กระทรวงศึกษาธิการ)
 • วิชางานส่งกำลังรถยนต์(กระทรวงศึกษาธิการ)
 • สอบปฏิบัติ งานช่างเครื่องยนต์
ตำแหน่งเสมียนและนายสิบคลัง
 • ระเบียบงานสารบรรณฯ พ.ศ. 2548
ตำแหน่งพลขับ 
 • วิชาความรู้ช่างเบื้องต้น การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น พรบ.จราจรทางบก พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
 • สอบปฏิบัติ ขับรถยนต์ในสนามสอบ
ทุกตำแหน่งสอบ วิชา ภาษาไทย ม.ต้น และวิชาความรู้ทั่วไป (เหตุการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ)
คะแนนเพิ่มพิเศษ 
 1. บุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่เสียชีวิตเนื่องจากป้องกันประเทศ และได้รับปูนบำเหน็จพิเศษ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
 2. บุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
 3. บุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่ยังรับราชการอยู่และเคยรับราชการมาก่อน(เว้นผู้ถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด)เพิ่มให้ 2 ใน 100 คะแนน
 4. ผู้สำเร็จ นักศึกษาวิชาทหารปี 3-5 เพิ่มให้ 3-5 ใน 100 คะแนน
 5. ทหารกองหนุน  เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
 6. ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ สังกัด ทบ.ที่ปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน ทบ. 2 ปีขึ้นไปเพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
 7. ผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่ม จะใช้สิทธิที่คะแนนสูงสุดได้เพียงข้อเดียว
รับสมัครตั้งแต่
วันเวลาสถานที่รับสมัคร วันที่ 29 เม.ย. - 8 พ.ค. 57 สโมสรนายทหาร พลาธิการ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ
จ.นนทบุรี