Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (เพศชาย และหญิง) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ไม่มีความคิดเห็น
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย

1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 พ.ค.27 – 1 พ.ค.39)
1.1.2 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน
1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท)
1.1.4 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.5 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.6 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา)
1.1.7 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.1.9 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด
1.1.10 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.1.11 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป

1.2 เพศหญิง
1.2.1 มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 พ.ค.32 – 1 พ.ค.39)
1.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท)
1.2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
1.2.4 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.2.5 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2.6 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.2.7 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.2.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.2.9 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
1.2.10 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.11 ว่ายน้ำได้

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
2.2 หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด    ฉบับจริงและสำเนา
2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
2.5 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.7 หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
2.8 หลักฐานรับรองความสามารถทางด้านกีฬา

3. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
3.1 การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 0800 – 1000 ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
3.2 วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา 0800 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา 2000
3.3 การคัดเลือก
3.3.1 การทดสอบร่างกาย (ชาย)
  3.3.1.1 ดึงข้อ    เกณฑ์ผ่าน 6 ครั้ง
  3.3.1.2 ยึดพื้น   เกณฑ์ผ่าน 28 ครั้ง
  3.3.1.3 ลุกนั่ง ภายใน 2 นาที  เกณฑ์ผ่าน 42 ครั้ง
  3.3.1.4 วิ่งระยะทาง  800 เมตร เกณฑ์ผ่าน 3 นาที  30 วินาที
3.3.2 การทดสอบร่างกาย (หญิง)
3.3.1 โหนตัว  เกณฑ์ผ่าน   50 วินาที
3.3.2 ลุกนั่ง  เกณฑ์ผ่าน  30 ครั้ง
3.3.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร  เกณฑ์ผ่าน  6   นาที   
3.3.4 ว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร
3.3.3 การสอบข้อเขียน
- ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

4. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 0900  ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี

5. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์    อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-326292 หรือ tpmarines.com

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้.-

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 20 อัตรา 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
2.1.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
2.1.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2536 - 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปี 2557
2.1.3 ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
2.2 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4 ผู้สมัคร, บิดา, และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สาหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงใน ใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.9 ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง

3. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 เมษายน 2557

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ และสถานที่สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 1000 ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของ กรมสรรพาวุธทหารบก (http://ordnancerta.com)

5. กำหนดการสอบคัดเลือก 
5.1 สอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 0900 - 1030 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยทดสอบความรู้วิชาเกี่ยวกับช่างยานยนต์, ความรู้ทั่วไป และความรู้วิชาทหาร
5.2 ประกาศผลการสอบภาควิชาการ ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 1330 ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก
5.3 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ) ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 เวลา 0830 - 1600 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก
    5.3.1 สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ลักษณะท่าทาง, การควบคุมอารมณ์, ทัศนคติ (อุดมการณ์ทหาร) และปฏิภาณไหวพริบ เวลา 0830 - 1200 ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก
    5.3.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 1330 - 1600 ณ โรงฝึกพลศึกษา ดังนี้.-
       5.3.2.1 ท่าดันพื้น
       5.3.2.2 ท่าลุกนั่ง
       5.3.2.3 วิ่ง 800 ม.
5.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 1330 ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก
5.5 ดำเนินการบรรจุ ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 0900 - 1630 ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก

6. กรณีที่มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก อาจเป็นผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก ฯ กรมสรรพาวุธทหารบก จะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในวันที่ 17 เมษายน 2557

7. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบกถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 0900 - 1600 ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 พลโท เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ ( เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ ) เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก กองกำลังพล

รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน
1. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้.-
1.1 ใบสมัคร (ตามแบบของกรมสรรพาวุธทหารบกกำหนด)
1.2 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
1.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
1.4 สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
1.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
1.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
1.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบรับรอง สถานที่เกิดจากเขต/ อำเภอ (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นาหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
1.8 เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
  1.8.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
  1.8.2 ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสาคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  1.8.3 บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร ใช้ สด.43
1.9 การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
  1.9.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองประจำการ)
  1.9.2 ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
  1.9.3 ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ทบ. ปัจจุบันปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  1.9.4 บุตรของข้าราชการทหาร, ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ดังนี้.-
    1.9.4.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ (สำเนาคำสั่ง ทบ. ฯลฯ)
    1.9.4.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ (สำเนาคำสั่ง ทบ. ฯลฯ)
    1.9.4.3 รับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ใช้หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่)
- ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น หลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว **ยกเว้น หลักเกณฑ์ในข้อ 1.9.2 กับข้อ    1.9.4.3 ให้คะแนนเพิ่มใน 2 ข้อนี้รวมกันได้**

2. ระเบียบการสอบ
2.1 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ
2.2 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
2.3 ผู้ที่กระทำการใดอันเป็นทุจริตในการสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก จะตัดสิทธิในการสอบคัดเลือก ฯ และดาเนินคดีตามกฎหมาย รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพาวุธทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 33 จำนวน 100 คน ประเภททุนส่วนตัว

ไม่มีความคิดเห็น
  คุณสมบัติรับสมัคร 
การศึกษาม.ปลายสายสามัญ(ไม่รับเทียบเท่า) อายุ 18- 35 ปีบริบูรณ์
สถานภาพโสดหรือสมรส(ต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์)
ผู้เคยมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยการพยาบาลมาก่อนหน่วยต้นสังกัดต้องออกหนังสือรับรองให้ด้วย

รายละเอียดที่น่าสนใจ
มีทุนระหว่างศึกษา
ผู้สอบได้อันดับ 1 ของรุ่นจะได้เรียนต่อในหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิตของวิทยาลัย

เมื่อจบแล้วได้ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ทำงานใน รพ.รัฐหรือเอกชน หรืองานอิสระ(ดูแลผู้ป่วย)
ได้รับการบรรจุเป็นน.ประทวนยศสิบตรี(เหล่าแพทย์)หรือพนักงานราชการ ตามความต้องการของกองทัพ ในการรับบุคลากร ทางการแพทย์ประเภทผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มในแต่ละปี

รับสมัครตั้งแต่ 3 ก.พ. - 16 มิ.ย.57
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://rtanc.thaijobjob.com

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) จำนวน 40 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) จำนวน 40 อัตรา

คุณวุฒิ
 • สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. สาขา ช่างกล,ช่างกลโรงงาน จำนวน 6 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. สาขา ช่างก่อสร้าง จำนวน 15 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. สาขา ช่างเชื่อม,ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 3อัตรา 
 • สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. สาขา ช่างยนต์ จำนวน 7 อัตรา  
เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18-25 ปีบริบูรณ์
งดรับนายทหารกองหนุนยศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก
งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2557 (เกิด 2536) 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.57 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 57 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0–3233–7014และ 0-3233-7388 ต่อ 53124 และ ต่อ 53125

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ( หญิง/ชาย ) เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ชาย - หญิง อายุ 15 - 18 ปี จบ วุฒิ ม.3
 • ที่มีความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว และมีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 4 (มาตรฐานสากล)

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือจำนวน 16 คน เป็น ชาย 12คน หญิง 4 คน ตามเครื่องมือดนตรี ดังนี้
   1 Bb Clarinet จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
   2 Alto Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   3 Tenor Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   4 Trumpet จำนวน 2 คน (ชาย)
   5 French Horn จำนวน 1 คน (ชาย)
   6 Trombone จำนวน 1 คน (ชาย)
   7 Euphonium จำนวน 1 คน (ชาย)
   8 Tuba จำนวน 1 คน (ชาย)
   9 Viola จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
   10 Piano จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   11 Guitar จำนวน 1 คน (ชาย)
   12 Electric Bass จำนวน 1 คน (ชาย)
   13 Percussion จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง) 
 
รับสมัครระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2557
สมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com  สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็น อาสาสมัครทหารพราน

ไม่มีความคิดเห็น

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เป็นบุคคลเชื้อชาติ ไทย บิดามารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็น น.สัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • บุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน 18-30 ปี (นับตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีนี้
 • ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น หรือเทียบเท่า
การรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 24 มี.ค. 57 
 • สถานที่รับสมัคร ฝ่ายทหารพรานปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044 246 311 เวลา 0830-1630 เว้นวันหยุดราชการ 
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 มี.ค. 57
การทดสอบ
 • ทดสอบร่างกาย (วิ่ง 2 กม,ดันพื้น,ลุกนั่ง) ตามเกณฑ์ทบ.
 • ทดสอบความรู้ทั่วไป ไหวพริบ ปฏิภาณและความสามารถพิเศษ
 • พิมพ์รายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชกรรม (ค่าใช้จ่าย 150 บาท)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี 2557( 2 ข่าวอัพเดท)

ไม่มีความคิดเห็น
  ตำแหน่งที่รับสมัคร นายทหารประทวนชาย 24 อัตรา
รับสมัคร 17 ก.พ.- 14 มี.ค. 57
ตำแหน่งที่รับสมัคร
- เสมียนการเงิน 9  อัตรา
- เสมียน 1 อัตรา
รับสมัคร 3-12 มี.ค. 57

สนใจติดต่อ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร 02 297 3624 (ในเวลาราชการ) หรือรายละเอียดได้ที่ http://www.findept.com

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น


1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มี ความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวน 200 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับ สมัครเท่านั้น
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
3. ข้อกำหนด
3.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2 เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ 3.1 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการก็ได้
3.3 กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
4.1 ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
4.2 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
4.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
4.5 สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า บิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
4.6 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4.7 หนังสือสาคัญทางทหาร (สด.8) หรือหนังสือสาคัญ สด.3 และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถนา สด.8 มาส่งได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
4.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
4.9 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว

5. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบ ดังนี้.-
5.1 ภาษาไทย (25 คะแนน)
5.2 คณิตศาสตร์ (25 คะแนน)
5.3 วิทยาศาสตร์ (25 คะแนน)
5.4 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)

6. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1 ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
6.2 ลุก – นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
6.3 ดึงข้อ 9 ครั้งขึ้นไป (20 คะแนน)
6.4 วิ่ง 1.6 กม. ไม่เกิน 8 นาที (20 คะแนน)
6.5 ว่ายน้า 100 ม. ไม่เกิน 2.35 นาที (20 คะแนน)

7. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

8. กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
8.1 จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 10 มีนาคม 2557 ถึง 23 เมษายน 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0830 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ
8.2 รับสมัคร ใน 17-23 เมษายน 2557 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 0830–1600 เว้นวันหยุดราชการ

9. สอบคัดเลือก
9.1 ใน 24 - 25 เมษายน 2557 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช เวลา 0630 – 0700 นำกางเกงว่ายน้ำมาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน 0700 ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ) โดยแยกการทดสอบฯ ดังนี้.-
- หมายเลข 00001 – 03000 ทดสอบฯ ในวันที่  24 เมษายน 2557
- หมายเลข 03001 – 06000 ทดสอบฯ ในวันที่  25 เมษายน 2557

9.2 ใน 26 เมษายน 2557 ทดสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา 1200 นำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย (รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย)
9.3 ใน 27 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้ากองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 0800 การแต่งกายชุดสุภาพ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย)
9.4 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง

10. ประกาศผลสอบครั้งสุดท้ายใน 29 เมษายน 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 1000 และทางเวปไซด์ www.swc.rta.mi.th

11. ใน 6 พฤษภาคม 2557 ผู้สอบได้ตัวจริงรายงานตัวทำสัญญา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องนาผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย
12. ใน 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 0800 พิมพ์รายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ

13. ใน 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 0800 รายงานตัวฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป) ระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม 2557

14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงคราม พิเศษ ค่ายสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (036) 413412 หรือ 084-4524225 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น