Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 145 คน

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 145 คน มีรายละเอียดดังนี้.-
1. ตำแหน่ง
1.1 พยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 52 คน
1.2 พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 93 คน

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 ตำแหน่งตามข้อ 1.1 สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.2 ตำแหน่งตามข้อ 1.2 สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
3.2 มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
3.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งในออกจากราชการไว้ก่อน
3.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
3.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
3.15 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.3 ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
4.5 ผู้สมัครหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ

5. สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 7234 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 12 มีนาคม 2557

6. กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบและการประกาศผลการสอบคัดเลือก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารอากาศ http://medical.rtaf.mi.th/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ไม่มีความคิดเห็น
กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / สาเร็จ น.ศ.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจา เลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคา พิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 47  วันที่ 13 มีนาคม 2557
เริ่มรายงานตัว กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา 0700
เริ่มการคัดตัว  0800

การคัดตัวประกอบด้วย
1. ตรวจร่างการ
2. ทดสอบร่างกาย ดันพื้น 2 นาที
                         ลุกนั่ง 2 นาที
                         วิ่ง     2 นาที
3.สอบสัมภาษณ์

**ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดตัวเป็นอาสาสมัครทหารพรานในวันคัดตัว 
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร - เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย**

ติดต่อสอบการสมัคร 080 8730 741

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี 2557 รายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า 2.00
2. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2539-2542)
3. เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี ดังนี้

                        3.1 Flute/Piccolo

                        3.2 Bb Clarinet

                        3.3 Alto Saxophone

                        3.4 Tenor Saxophone

                        3.5 Trumpet หน้า 1   หน้า 2

                        3.6 Trombone

                        3.7 Euphonium

                        3.8 Tuba

                        3.9 Percussion (Timpani   Snare drum  Xylophone)

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 23 ธ.ค.56 ในราคาชุดละ 80.- บาท (แปดสิบบาทถ้วน)
  • หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน 110.- บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.ดอนเมือง 10211 ในนาม นาวาอากาศตรี สุกฤษฏิ์  อัญบุตร ที่อยู่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2534 8870, 0 2534 8871 และ 0 2534 8872 ในวัน เวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 598 อัตรา (ส่วนกลาง 453 อัตารา กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน 145 อัตรา)

ไม่มีความคิดเห็น
โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็นดังนี้
  • บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 62 อัตรา โดยมีวุฒิปริญญาตรี - โท ในสาขาวิชาที่กำหนด      
         
  • บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 391 อัตรา โดยมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))      
         
  • บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 145 อัตรา (กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน) โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทาง อินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน 350 บาท


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตราในห้วงนี้ ม.ค. 57

ไม่มีความคิดเห็น
กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค จำนวน 20 อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2557 ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สัตหีบ จำนวน 3 อัตรา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา
  • รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

หลักฐานและเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน)

สนใจสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2466 1180 ต่อ 63018, 63019 ในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ http://www.navy.mi.th/ordn , ทางเคเบิ้ลทีวี และทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ สัตหีบ (ที่มา : สพ.ทร.)
-----------------------------------------------------------------------------
กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
  • โดยรับสมัครเพศหญิง 
  • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 22 ปี ไม่กิน 45 ปีบริบูรณ์ 
  • ส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป          
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป และใบรับรองแพทย์จากดรงพยาบาลของรัฐ

สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2557 ในเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038 438 589 (ที่มา : กร.)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น