Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น
 
 • โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 - 31 ธันวาคม 2540) 
 • สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 30 เมษายน 2557 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2533 - 31 ธันวาคม 2536 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้
         หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
          - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
          - รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป
        สามารถซื้อจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ 80 บาท ได้ที่
           - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           - ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
            - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
            - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
            - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
            - ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
            - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
            - ร้านสวัสดิการทหารเรือ นันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
            - ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
            - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ได้แก่ ส.ทร.2 บางนา, ส.ทร.3 ภูเก็ต, ส.ทร.5 สัตหีบ, ส.ทร.6 สงขลา, ส.ทร.8 พิษณุโลก, ส.ทร.9 อุบลราชธานี, ส.ทร.10 ตราด, ส.ทร.11 เชียงใหม่ และ ส.ทร.15 นราธิวาส หรือสั่งซื้อระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2557 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 100 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
           สำหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 และสมัครด้วยตนเอง ในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2557 ที่ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2889 3922, 0 2475 3663 - 4 และ 0 2475 3543 ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/navedu 


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ได้ขยายช่วงเวลาการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)

ไม่มีความคิดเห็น
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ได้ขยายช่วงเวลาการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) จากเดิม ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 20 ธันวาคม 2556 แก้ไขเป็น  ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 27 ธันวาคม 2556 และเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอบดังนี้

 • สอบข้อเขียน วันที่ 6 ม.ค.57
 • ตรวจร่างกาย วันที่ 7 ม.ค.57
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8-9 ม.ค.57
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 14 ม.ค. 57
 • ตรวจร่างกาย วันที่ 15-16 ม.ค.57

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8  แขวงสามเสนใน  เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2272-6555

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่วงหน้าเกียวกับการสอบเข้ารับราชการทหารและตำรวจ เพื่อการเตรียมตัวสอบ

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก เพ็จการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ในห้วงนี้มีข่าวแจ้งมา 2 หน่วย เพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้าครับ อย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากหน่วยอีกครั้งนะครับ
 • กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทอ.เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รายละเอียดเพิ่มเติมทาง เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารอากาศ www.person.rtaf.mi.th ตั้งแต่ 6 ม.ค.57 เป็นต้นไป
 
ขอบคุณภาพจาก ศฝร.ศชต.

 • ข่าวสารการรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนน่าจะรับที่วุฒิ ม.6 อายุ ไม่เกิน 27 ปี ทั่วประเทศ 5000 อัตรา ข่าวจาก ศฝร.ศชต.
ฟิตร่างกาย อ่านหนังสือกันให้มาก อย่าลืมหลักฐานตัวใดยังไม่ครบรีบเตรียมนะครับ

ดูข่าวการรับสมัครในปีที่ผ่านมาได้ที่นี่
ด้วยความปรารถนาดี By แอดมิน Army Etc.
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนนายสิบทหารบก สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น
คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 ( ฉบับย่อ )
กรมยุทธศึกษาทหารบก

------------------------------------
1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก

2. หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี

3. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
3.1 บุคคลพลเรือน
3.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ
3.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
3.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
3.5 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก  

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่

คุณสมบัติโดยสังเขป
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-2540)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56 - 17 ก.พ. 57 ราคาชุดละ 130 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติ (งดจ่าย online) สั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป

2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.56  - 28 ก.พ. 57 เวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 80 บาท


สถานที่ วัน เวลาการรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 56 ถึง 14 ก.พ. 57  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 140 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 17 ก.พ. - วันที่ 2 มี.ค. 57 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท

การสอบคัดเลือก
1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่ วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 0900 น. http://www.rtsd.mi.th/school/
3 การตรวจร่างกายและ x-rayวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.          
4 สอบพลศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.             
5 สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา  วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.
7 ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8 ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 2 เมษายน 2557 และบุคคลสำรองวันที่ 3 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 (ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่www.rtsd.mi.th/school/

วิดีโอแนะนำ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
 
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 จำนวน 200 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ 200 อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2555
-กำหนดการรับสมัคร 14-31 ม.ค. 57 เวลา 0830-1630 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-สอบวิชาการ 15 ก.พ. 57 เวลา 1000 ณ รร.ช.กช.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล) รายงานตัว 0800-0930  
-ทดสอบร่างกาย 24-25 ก.พ. 57  เวลา 0600-1600  
-สอบสัมภาษณ์ 26-27 ก.พ. 57 เวลา 0900-1600 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ(3) ชั้น 2 และ ชั้น 3 -ตรวจโรค 13 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
-ประกาศผลสอบวิชาการ  21 ก.พ. 57 ปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  และ http://www.infantry-center.com  

-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 3 มี.ค. 57 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   และ http://www.infantry-center.com   

คุณสมบัติสำคัญ 
เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ร.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 
 
โหลดรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ที่นี่ 

---------------------------------------------
  ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 ในหน่วยอื่นๆ

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปี 2557

  ไม่มีความคิดเห็น
  ข่าวสารและการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปี 2557
   
  กองทัพเรือ
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 มกราคม 2557 - 10 มีนาคม 2557
  สอบภาควิชาการ (รอประกาศ)
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.rtna.ac.th
   
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 10 มีนาคม 2557
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่ http://www.rpca-admission.com
   
  กองทัพบก
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 9 ธันวาคม 2556 - 20 มีนาคม 2557
  สอบภาควิชาการ 2 เมษายน 2557
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.crma.ac.th
   
  กองทัพอากาศ
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2 มกราคม 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557
  สมัครทางไปรษณีย์ 2 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557
  สมัครทางด้วยตนเอง 6 มีนาคม 2557 - 10 มีนาคม 2557
  สอบภาควิชาการ 4 เมษายน 2557
  ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.rtafa.ac.th

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  กรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2557 จำนวน 80 อัตรา

  ไม่มีความคิดเห็น
  ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครได้แก่
  • ปริญญาตรี 79 อัตรา
  • ปริญญาโท 1  อัตรา
  ตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่ http://www.ocsc.go.th ที่ ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ
  http://203.21.42.34/acc/index.html
  คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป
  1. บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  2. ทหารกองหนุน(เรียน นศท.ปี 3-5 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารกองประจำการ)
  3. นายทหารประทวนสังกัด ทบ.
  บุคคลชาย
  เป็นทหารกองเกิน อายุ 22-29 ปี เกิด พ.ศ.2528-2535 ไม่รับผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ผ่อนผัน
  เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี เกิด พ.ศ.2522-2539
  สูงอย่างต่ำ 160 ซม.รอบอก 76/79 ซม.

  บุคคลหญิง อายุ 18-35 ปี พ.ศ.2522-2539 น้ำหนักไม่น้องกว่า 40 กก.สูง 150 ซม.

  นายทหารประทวนสังกัด ทบ. ต้องสำเร็จปริญญาตรีหรือสูงกว่าคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปีในวันรับสมัคร เวลารับราชการนับตั้งแต่วันบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก ครบ 6 ปี ก่อนวันรับสมัคร
  ----------------------------------------
  จำหน่ายสมุดคำแนะนำ ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 56 - 7 ม.ค. 57 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองสนับสนุนการฝึกศีกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ชุดละ 150 บาท
   
  วันรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 8-12 ม.ค. 57  เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

  ไม่มีความคิดเห็น
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท 
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท
  คุณสมบัติทั่วไป 
  เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณฺ์
  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
  ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษา ทาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11- 13 ธันวาคม 56
  สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ (ตั้งแต่ 0830 – 1600) ที่แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3648-6433-4 ต่อ 39023
  สอบคัดเลือกในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 0800 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 จำนวน 100 อัตรา

  ไม่มีความคิดเห็น
  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ 100 อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2555

  -กำหนดการรับสมัคร 15-28 ม.ค. 57 เวลา 0830-1630 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -สอบวิชาการ 30 ม.ค. 57 เวลา 1300 ณ รร.ช.กช.(โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี) รายงานตัว 1000 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -ทดสอบร่างกาย 11 ก.พ. 57  เวลา 0800 ณ สนามหน้า บก.กช. รายงานตัว 0730 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -สอบสัมภาษณ์ 12 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ อาคารเอนกประสงค์ รร.ช.กช.(โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี)  รายงานตัว 0730 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
  -ตรวจโรค 13 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ รพ.ค่ายภาณุรังษี

  -ประกาศผลสอบวิชาการ  6 ก.พ. 57 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และ http://www.engrdept.com )
  -ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 20 ก.พ. 57 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และ http://www.engrdept.com )

  คุณสมบัติสำคัญ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ช.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 

  โหลดรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ที่นี่
  ---------------------------------------------
   ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 ในหน่วยอื่นๆ

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กำหนดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ปี 2557

   ไม่มีความคิดเห็น
   โดยมีกำหนดการดังนี้

   เปิดรับสมัครทาง Internet    จันทร์ที่ 9 ธ.ค. 56 - พฤหัสบดีที่ 20 มี.ค. 57
      
   สอบภาควิชการ   พุธที่ 2 เม.ย.57

       - ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
       - ม.เกษมบัณทิต
       - ม.ราชภัฏพระนคร
    

   ประกาศผลสอบภาควิชาการ Internet  พฤหัสบดีที่ 10 เม.ย.57
   ปิดประกาศ ณ.รร.นอ.                               ศุกร์ที่ 11 เม.ย.57
   สอบรอบสอง                                   จันทร์ที่ 5 พ.ค.57 - พฤหัสบดีที่ 8 พ.ค. 57

   ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  Internet   อังคารที่ 13 พ.ค. 57
   ปิดประกาศ ณ.รร.นอ.                               พุธที่ 14 พ.ค. 57
   ทำสัญญา/รายงานตัว รร.ตท.                  ศุกร์ที่ 16 พ.ค. 57

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น

   กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   • ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640 )จำนวน 5 อัตรา 
   • ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710, 711, 760) จำนวน 2 อัตรา 
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   - ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2527 – 2539) ส่าหรับ ต่าแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์
   ตำแหน่ง เสมียน
   -ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
   -สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
   พลขับรถพยาบาล
   -ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   -ส่ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือเทียบเท่าขึ้นไป
   -สามารถขับรถยนต์ทหารได้และมีความสามารถในด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ธันวาคม 2556 (0800 - 1630) ในเวลาราชการ  ใบสมัครชุดละ 100 บาท

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 298817 ในเวลาราชการ 

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 91 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น
   ตำแหน่งที่รับสมัคร 
   • กลุ่มงานบริการ อัตราตอบแทนรายเดือน 10430 บาท
             พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 69 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย)
             ลูกมือช่าง จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย)
             พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (เพศชายและหญิง)
             พนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 5 อัตรา (เพศชายและหญิง)

   • กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (เพศชายและหญิง)
   • กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา (เพศชายและหญิง) 
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   เชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิด
   อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์
   ชาย ร่างกายสมบูรณ์ดีและผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ต้องเป็นคนจำพวก 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. รอบอก 76/79
   หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5  ไม่รับผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2557 งดรับผู้ที่ผลการคัดเลือกว่า "ไม่ได้ขนาด"
   หญิง ต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ สูง 150 ซม. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
   กลุ่มงานบริการ ต้องสำเร็จการศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่าตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ สามารถเย็บผ้าได้ดี
   กลุ่มงานเทคนิค ต้องสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวท. หรือ ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
   รับสมัคร 4-16 ธ.ค. 56 ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก 

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น

   กรมการเงินทหารบก รับสมัคร บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน(ชายและหญิง)เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 60 อัตรา

   ไม่มีความคิดเห็น

   ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

   • ตำแหน่งนายทหารประทวนหญิง 10 อัตรา
   • ตำแหน่งนายทหารประทวนชาย  50 อัตรา
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปีบริบูรณ์
   เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
   การศึกษา ปวช. พานิชยกรรม หรือพณิชยการ
   งดรับผู้ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2557

   รับสมัครวันที่ 28 พ.ย. 56 - 3 ม.ค. 57

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 8 ม.ค. 57 เวลา 1630
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ) http://www.findept.com/

   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

   ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก

   ไม่มีความคิดเห็น :

   แสดงความคิดเห็น