บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 44 อัตรา


กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 44 อัตรา

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 44 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ผนวก ก)

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบินหรือโรงเรียนการบินหรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกองบินหรือโรงเรียนการบินที่เปิดรับสมัคร โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3.2 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

3.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518

3.4 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่น ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
3.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
3.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
3.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
3.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
3.11 ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)

4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497โดยผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิดในระหว่างปีพ.ศ.2527 - พ.ศ.2539) ยกเว้นตำแหน่ง พลขับ ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปี – 25 ปี (เกิดในระหว่างปีพ.ศ.2532 - พ.ศ.2539 ที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ


4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาเพื่อขอเอกสารยืนยันว่าสำนักงาน ก.พ.ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสำเร็จมาว่าเป็นไปตามทีประกาศรับสมัคร นำมาให้เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ
4.2.1 ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
4.2.2 ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


4.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการใน เมษายน 2557
4.4 มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่สมัครสอบ
4.5 ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นำมาให้ในวันรายงานตัวรอบสอง (รอบสุดท้าย))
4.6 ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร
4.7 พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

5. การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ(ใบสมัครสอบ ผนวก (ข), บัตรประจำตัวสอบ ผนวก (ค))
5.1 วิธีการสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครด้วยตนเองทางเดียวเท่านั้น พร้อมหลักฐานตามข้อ 6 ที่กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ถึงวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 320 บาท ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5.2 ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบให้แล้วเท่านั้น

5.3 กรณีผู้สมัครที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2546ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห 0603.2/7232 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยให้ผู้สมัครยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอคะแนนเพิ่ม ในวันสมัคร ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) หากไม่นำมายื่นถือว่าสละสิทธิคะแนนเพิ่ม


6. หลักฐานการสมัครสอบ (ในวันสมัครด้วยตนเอง)
6.1 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

6.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ในระดับคุณวุฒิและสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเท่านั้น ให้นำหลักฐานมารายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา
6.2.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
6.2.3 หนังสือรับรองผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจากสถานศึกษา

6.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง เพื่อแสดง วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติที่ชัดเจน
6.3.1 กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร
ให้นำทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา มาแสดงด้วย
6.3.2 กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ให้นำใบ
มรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาด้วย
6.3.3 กรณีที่ ปู่ ย่า ตา ยาย มิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดงหลักฐานของบิดา มารดา แล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ

6.4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
6.5 หลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 หรือ รด.ปี 3 พร้อมสำเนา จำนวน1 ชุด มาแสดงด้วย
6.6 หลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ถ้ามี)
6.7 หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
6.8 หลักฐานฉบับตัวจริง เจ้าหน้าที่จะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จในวันที่ยื่นหลักฐาน

7. กำหนดการเป็นไปตาม (ผนวก ง)

8. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
8.1 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที
8.2 ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอนว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
8.3 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูล ลงในใบให้ครบถ้วน กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบ หรือไม่
8.4 ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
8.5 ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กองบินและโรงเรียนการบิน หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี
8.6 ผู้สมัครสอบต้องใช้คุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้ และไม่รับคุณวุฒิเทียบเท่า เช่น คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาสมัครในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.7 ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง แต่มีสิทธิสอบเพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น
8.8 ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น
8.9 หากการดำเนินการสอบพบการทุจริตในการสอบ คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิยกเลิกการสอบและผลการสอบทั้งหมดโดยไม่คืนค่าสมัครสอบแต่อย่างใด และผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่เมื่อจัดให้
มีการสอบอีกครั้ง

9. การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ

9.1 การสอบวิชาการ (รอบแรก) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 11.30 น. โดยทำข้อสอบดังนี้
9.1.1 การสอบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 150 ข้อ แบ่งออกเป็น วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จำนวน 60 ข้อ และ วิชาพื้นฐาน ความรู้ตามคุณวุฒิ
ที่สมัคร จำนวน 90 ข้อ ในเวลา 2 ชั่วโมง
9.1.2 การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ในเวลา 2 ชั่วโมง
9.1.3 สถานที่สอบกองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
9.1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนำ ดินสอ 2B มาใช้ทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบเท่านั้น เนื่องจากการตรวจคำตอบกระทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานถูกต้องเมื่อใช้ ดินสอ 2B ทำเครื่องหมาย
9.1.5 เกณฑ์การคัดเลือกและวิชาที่สอบ (ผนวก จ)

9.2 การสอบรอบสอง เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบแรก เข้าทำการสอบคัดเลือกในรอบสอง ดังนี้
9.2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30 น. และเริ่มสอบเวลา 08.00 น. - 15.30 น. ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเอง
สมัคร)
9.2.1.1 การทดสอบประกอบด้วย สถานีต่าง ๆ ดังนี้
(1) สถานีที่ 1 ลุกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา 1 นาที
(2) สถานีที่ 2 ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา 1 นาที
(3) สถานีที่ 3 วิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร
9.2.1.2 ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนด้วย
9.2.1.3 เกณฑ์ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นไปตาม (ผนวก ฉ)
9.2.2 การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน่วยงานในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่น ๆ กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556รายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.30 น. และเริ่มสอบเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
9.2.2.1 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
9.2.2.2 คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ เพื่อสังเกตดูท่วงทีวาจาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) บุคลิกลักษณะ 20 คะแนน
(2) การใช้ความรู้ 20 คะแนน
(3) ท่วงทีวาจา 20 คะแนน
(4) ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน
(5) ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน
9.2.2.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (12 คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ
9.2.3 การตรวจร่างกาย
9.2.3.1 ผู้ผ่านการสอบรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ(อาคาร 1011) ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 12.00 น. โดยถือผลการตรวจร่างกายของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นยุติซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไม่มีการตรวจซ้ำแต่อย่างใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
9.2.3.2 ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องจ่ายเงินค่าตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คนละ 530 บาท และค่าพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คนละ 100 บาท และไม่สามารถเรียกคืนได้
9.2.4 ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย (เฉพาะตัวจริง) กำหนดสอบในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษากรมกำลังพลทหารอากาศ
9.2.5 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย รายงานตัวและส่งสัญญา ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556สำหรับผู้ที่ตรวจร่างกายไม่ผ่านจะแจ้งให้ทราบโดยตรง

9.3 การแต่งกาย
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบแรก รอบสองและรอบสุดท้าย ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด) อนึ่ง กรณีแต่งกายไม่เหมาะสมและคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ จะถือว่าขาดความรับผิดชอบพื้นฐานและขาดความพร้อมเบื้องต้นในการเข้ารับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก

10. เกณฑ์การตัดสิน
10.1 การสอบรอบแรก
10.1.1 ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพกำหนดน้ำหนักคะแนนวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป : วิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัครเป็น 40 : 60
10.1.2 ตำแหน่งคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดน้ำหนักคะแนนวิชาความรู้ทั่วไปเท่ากับ 100
10.1.3 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
10.1.4 การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัครสอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจำนวน 4 เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน) ยกเว้นในบางตำแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น

10.2 การสอบรอบสอง
10.2.1 กำหนดน้ำหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบสัมภาษณ์ : การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น 30 : 50 : 20
10.2.2 การประกาศผลการสอบรอบสอง ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในการสอบรอบสองมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลำดับที่ในการสอบรอบแรกดีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

10.3 ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกแต่ขาดสอบรอบสอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือการสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง

10.4 ประกาศผลรอบสุดท้ายเป็นการประกาศผลของผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์เท่านั้น

10.5 ผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วให้รับสิทธิพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามมาตรการจูงใจให้ทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ (ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2546 ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห 0603.2/7232 ลง
วันที่ 31 ตุลาคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มในวันสมัคร
10.5.1 ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 (ก่อน 1 พฤศจิกายน 2550)
ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มทุกขั้นตอนของการสอบ
ระยะเวลารับราชการในกองประจำการ คะแนนเพิ่ม
1. รับราชการ 6 เดือน 2 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
2. รับราชการ 1 ปี 3 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
3. รับราชการ 1 ปี 6 เดือน 4 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
4. รับราชการ 2 ปี 5 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
10.5.2 ผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อคราวละ 1 ปี เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 (ก่อน 1 พฤศจิกายน 2550) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ1 ต่อปี ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ช)
10.5.3 ทหารกองประจำการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการดีเด่นตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พ.ศ.2536 เมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1ชั้นที่ 1 (ก่อน 1 พฤศจิกายน 2550) ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ ให้พิจารณาคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ 5
ของคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบ (ผนวก ช)
10.5.4 ผู้ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550เป็นต้นไป) ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 4 สำหรับผู้ที่รับราชการในกองประจำการครบ 2 ปี และผู้ที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี ของคะแนนรวม ทั้งสิ้นทุกขั้นตอนของการสอบโดยยื่นแบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ในวันสมัคร (ผนวก ซ)
10.5.5 ผู้ที่จะขอรับสิทธิตามข้อ 10.5.2 – 10.5.4 ต้องแสดงหนังสือรับรองเวลารับราชการในกองประจำการ ประเภททหารกองหนุน และทหารกองประจำการดีเด่น (หลักฐานการได้รับการคัดเลือกเป็นทหาร ฯ ดีเด่น) จากหน่วยต้นสังกัดก่อนปลดจากกองประจำการ หรือ กพ.ทอ.(ผบ.กองบิน ฯหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรับรอง)

11. สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
11.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ 7,630 บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน 9,790 บาท)
11.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน ๆ ละ 6,970 บาท, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่เกิน 9,130 บาท)
11.3 ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ สำหรับผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ, ประสบณ์การทำงานและคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม ปัจจัยละ 0.5 ขั้น สูงสุดไม่เกิน 2 ขั้น

12. การเสียสิทธิในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ
12.1 ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
12.2 เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน 20 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ
12.3 นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในห้องสอบ (เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ)
12.4 ทุจริตในการสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
12.5 การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีใดสถานีหนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศหรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือขาดสอบความถนัดบุคคล และทดสอบวิภาววิสัย
12.6 ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ
12.7 แต่งกายไม่เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ
12.8 ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด

13. การประกาศผลสอบและการรายงานตัว
13.1 การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ ตรวจผลสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่
http://www.person.rtaf.mi.th

13.2 การประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
13.2.1 การประกาศผลสอบรอบแรก กำหนดประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร) ผู้ที่สอบผ่านทุกตำแหน่ง ต้องมารายงานตัวเพื่อรับ
เอกสารสอบรอบสอง ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
13.2.2 การประกาศผลสอบรอบสอง กำหนดประกาศผลสอบรอบสอง ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)
13.2.3 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย กำหนดประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ตนเองสมัคร)

13.3 การตรวจสอบผลคะแนน ผู้สมัครสามารถขอดูผลคะแนนสอบได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น
13.3.1 ผลสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556
13.3.2 ผลสอบรอบสอง ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2556

13.4 การรายงานตัว/ฟังคำชี้แจง และการรับสัญญาพร้อม รปภ.1
13.4.1 ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงทั้งหมดให้มารายงานตัว ตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือรับสัญญาพร้อม รปภ.1 และทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2556
13.4.1.1 ตรวจร่างกาย รายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ
13.4.1.2 พิมพ์ลายนิ้วมือและรับสัญญาพร้อม รปภ.1 เวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารอากาศ
13.4.1.3 ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย เวลา 13.00 น.ถึง 15.00 น. ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารอากาศ
13.4.2 ผู้ที่สอบได้เป็นตัวสำรองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่
กองทัพอากาศอาจจะเรียกเข้าบรรจุในตำแหน่ง และคุณวุฒิที่กองทัพอากาศต้องการในปีงบประมาณ 2558

14. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตาม วัน เวลาที่กำหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบได้ ดังนี้

เบอร์ติดต่อ
กองบิน 1 (นครราชสีมา)
โทร. 0 4435 8110, 0 4435 8111, 0 4435 8112, 0 4435 8113, 0 4435 8114 ต่อ 40215 - 6
กองบิน 2 (ลพบุรี)
โทร. 0 3648 6380, 0 3648 6381, 0 3648 6382 ต่อ 50241 - 5
กองบิน 4 (ตาคลี)
โทร. 0 5626 1071, 0 5626 1072, 0 5626 1091, 0 5626 1092 ต่อ 53210, 53216 - 8
กองบิน 21 (อุบลราชธานี)
โทร. 0 4524 3090 ต่อ 43210, 43200, 43237
กองบิน 23 (อุดรธานี)
โทร. 0 4293 0219 ต่อ 45211, 45220, 45223
กองบิน 41 (เชียงใหม่)
โทร. 0 5328 1012, 0 5328 1013, 0 5328 1014, 0 5328 1015 ต่อ 57210 – 12, 0 5320 2615
กองบิน 46 (พิษณุโลก)
โทร.0 5530 1371,0 5530 1376, 0 5530 1200 ต่อ 55210 - 12
กองบิน 5 (ประจวบคีรีขันธ์)
โทร. 0 3261 1017, 0 3261 1031, ต่อ 60207, 60211, 60212, 60016
กองบิน 56 (หาดใหญ่)
โทร. 0 7425 1040, 0 7425 1041 ต่อ 63220 – 21
กองบิน 7 (สุราษฎร์ธานี)
โทร. 0 7726 8200, 0 7726 8201, 0 7726 8202, 0 7726 8203 ต่อ 65203, 65215 - 6
โรงเรียนการบิน (กำแพงแสน)
โทร. 0 3499 6484 – 5
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่