Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 299 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย
ตำแหน่งที่รับสมัคร
-อส.ทพ.ชาย จำนวน 299 อัตรา
รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร
กรุณาส่ง
หัวหน้าสำนักงานรับสมัคร – คัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน
ฉก.ทพ.48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
-ห้วงเวลาการรับสมัคร 1 ต.ค.-30 พ.ย.56

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 24 จำนวน 126 นาย

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร  
ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 24 จำนวน 126 นาย
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)

ไม่มีความคิดเห็น
 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)ไม่จำกัดจำนวน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย

ไม่มีความคิดเห็น
1.    คุณสมบัติของผู้สมัคร(ชาย)
      1.1  เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ 18 ปี – ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
      1.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
      1.3 ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ขนาดรอบอก 76/79 ซม. ขึ้นไป
      1.4 มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ขึ้นไป    
      1.5 มีความสมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
      1.6ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งจำหน่ายหรือเสพ โดยเด็ดขาด
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ ขอเรียนบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ผลัดที่ 2/56 ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1) (update 18/9/2556)

ไม่มีความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 56

ไม่มีความคิดเห็น
กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 56 

รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 – 30 ปี ยกเว้นผู้ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในปีนั้นๆ
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป/ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว/สำเร็จ น.ศ.ท.
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด
 
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา จำนวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม กรมทหารพรานที่ 46 ม.2 ต.บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073 530 905-6 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 44 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 44 อัตรา

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 44 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ผนวก ก)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น