Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี

1 ความคิดเห็น
กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ 2556 เพื่อปฏิบัติงานใน 3 พื้นที่ ได้แก่
 • พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา 
 • พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 อัตรา 
 • พื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 อัตรา 
โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำหนด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 แล้ว
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4252 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมอู่ทหารเรือ

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อทดแทนการสูญเสียให้กับหน่วยที่ปรับย้ายกำลังพล ไปรับราชการในสังกัด กรมทหารพราน 33 จำนวน 18 อัตรา

6 ความคิดเห็น

1. ตำแหน่งบรรจุ
1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 6 อัตรา (รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน)
1.2 พลขับรถ (ชกท.640) , เสมียน (ชกท.710 , 711 , 716 , 717 , 768 , 990) จำนวน 12 อัตรา 

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย (11 ก.ย. 56)

12 ความคิดเห็น

กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 11 ก.ย. 56  
ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0700

กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 22 พ.ุ. 56 ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0800

12 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2556 จำนวน 10 อัตรา

3 ความคิดเห็น
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2556
โดยคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้แก่
 •  ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง) จำนวน 2 สาขา ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 •  ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) จำนวน 8 สาขา ดังนี้ 
 1. ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 2. เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 3. อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
 4. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 5. พุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
 6. บัญชี/การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/บัญชีต้น ทุน/การเงินและการธนาคาร/(บัญชีบริหาร มีสิทธิสอบได้เพียง 1 อัตรา) จำนวน 2 อัตรา
 7. นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา 
 8. และวิศวกรรมต่อเรือ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
          - กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4671
          - ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          - กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3870 0265
          - กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3843 8844 หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 7 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4671
(ที่มา : กพ.ทร.)

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 63 อัตรา

20 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 63 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
 1. เสมียน จำนวน 16 อัตรา
 2. พนักงานวิทยุโทรเลข จำนวน 5 อัตรา
 3. พลสูทกรรม จำนวน 3 อัตรา
 4. นายสิบปล่อยรถ,ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 5 อัตรา
 5. ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 6. พลขับ จำนวน 32 อัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15-25 ก.ค. 56 เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกำลังพล โทร 073-424021 ต่อ โทร.ทบ.43711-2

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุน 23 อัตรา

4 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุน 23 อัตรา รายละเอียดตามลิงค์ ผมไม่ได้ลงเว็บช่วยนี้คอมป่วยครับ https://docs.google.com/file/d/0B0Ofs7T_9q01MXhFSXVWa0x6Mmc/edit?usp=sharing

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 4 รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 3 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กองบิน 4 รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 3 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้
 • ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ชาย
 • ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา ชาย
 • พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ชาย/หญิง
รับสมัครวันที่  11-19 ก.ค. 56 ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 4 
ดูรายะละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบิน 4 http://www.wing4afb.net/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557
โดยเปิดรับสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา เป็นแพทย์ชายไม่น้อยกว่า 8 อัตรา และทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าราบ (หลักสูตรเร่งรัด)

ไม่มีความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าราบ (หลักสูตรเร่งรัด) (update 27/6/2556)
- ประเภทบุคคลพลเรือน
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น