บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. ประจำปี 2556 (บุคคลตัวจริงและตัวสำรอง)


คำแนะนำการปฏิบัติ
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
1. บุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง ให้ดูประกาศอย่างเป็นทางการและรายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง  ณ อาคารรณนภากาศ เวลา 08.00 น. (จะมีสิทธิ์ต่อเมื่อมารายงานตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด)โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ และปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินไปด้วย


2. ขั้นตอนการรายงานตัว
เวลา 08.00 – 09.00 น. รับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติ
เวลา 09.00 – 10.00 น. ประกาศเรียกรอบที่ 1 บุคคลตัวจริงทั้ง 225 นาย
- ผู้ที่ถูกเรียก เข้านั่งตามที่กำหนด (มีบัตรตามหมายเลขประจำตัวสอบ)
- นายทหารควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ที่ถูกเรียก
 

เวลา 10.00 – 10.15 น. ตรวจสอบยอดที่ไม่มารายงานตัว ครั้งที่ 1
- นายทหารควบคุมเก็บบัตรผู้ไม่มารายงานตัวคืน
- ตรวจสอบยอด และส่งยอดต่อกรรมการ
 

เวลา 10.15 – 11.00 น. ประกาศเรียกรอบที่ 2 บุคคลตัวสำรอง เข้ารายงานตัวตามลำดับที่ของ
บุคคลสำรอง ตามจำนวนยอดผู้ที่ไม่มารายงานตัวในครั้งที่ 1
- ผู้ที่ถูกเรียก รับบัตรที่ทางเข้าของเหล่าและเข้าที่นั่งตามที่กำหนด
- ผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริงแล้ว หากถูกเรียกเป็นบุคคลสำรองของเหล่าอื่น
สามารถสละสิทธิ์ไปรายงานตัวในเหล่านั้นได้ โดยคืนบัตรให้นายทหารควบคุม พร้อมระบุเหล่าที่ต้องการและลงชื่อกำกับ แล้วไปรายงานตัวตามเหล่าที่ต้องการ
 

เวลา 11.00 – 11.15 น. ตรวจสอบยอดที่ไม่มารายงานตัว ครั้งที่ 2 และปฏิบัติเช่นเดียวกับรอบที่ 1
เวลา 11.15 – 12.00 น. ประกาศเรียกรอบที่ 3 และรอบต่อ ๆ ไป ปฏิบัติเช่นเดียวกับรอบที่ 2
จนกว่าจะได้ยอดครบทั้ง 225 นาย
เวลา 12.00 – 12.30 น. ประกาศเรียกบุคคลสำรองอีก 20 นาย เข้ารายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์
เวลา 14.00 – 16.00 น. โรงเรียนเตรียมทหาร ชี้แจงการทำสัญญาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556
 

3. เรื่องอื่น ๆ
3.1 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถมารายงานตัวได้ทันตามเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อหรือโทรศัพท์
หมายเลข 081 - 6999963 หรือ 081 – 7200552 ก่อนเวลา 09.00 น.
3.2 ขั้นตอนการรายงานตัว จะกระทำแบบรวมการ (พร้อมกันทุกเหล่าทัพ) โดยมีคณะกรรมการควบคุม
3.3 กรณีที่บุคคลตัวจริงไปรายงานตัวในเหล่าทัพอื่น ๆ หรือไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงภายในวันเวลาดังกล่าวตามจำนวนที่ไม่มารายงานตัว จนกว่าจะได้ครบทั้ง 225 นาย ดังนั้นหากไม่อยู่ถือว่าสละสิทธ์
3.4 ผู้ที่มีรายชื่อเป็นบุคคลตัวจริง ต้องจดจำลำดับและหมายเลขประจำตัวสอบให้ได้ สำหรับบุคคลสำรองต้องจดจำลำดับที่ของบุคคลสำรองในช่องขวาสุดให้ได้ เพื่อรอฟังการเรียกจากคณะกรรมการและแจ้งหมายเลขดังกล่าวให้คณะกรรมการในการรายงานตัว
............................................................... 

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองทัพบก