บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 22 ขอแจ้งให้บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

ประกาศ  ขอแจ้งให้บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของ 4 กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 22

โดย ให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง ณ ห้องเรียน ร.3 พัน.2ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 0700 เป็นต้นไป
วันรายงานตัว วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2556 (เวลาราชการ)
1. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. สังกัด กรม ทพ.22 (เพิ่มเติม 4 กองร้อยทหารพราน) เมื่อวันที่ 15 ม.ค.56จำนวน 166 นาย ให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง ห้องเรียน ร.3 พัน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดังนี้
1.1 ตั้งแต่หมายเลข 1 – 120 ให้มารายงานตัววันที่ 15 พ.ค.56 เวลา 0700
1.2 ตั้งแต่หมายเลข 121 – 166 ให้มารายงานตัววันที่ 16 พ.ค.56 เวลา 0700 ดูรายชื่อผู้สอบผ่าน

2. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. สังกัด กรม ทพ.22 (เพิ่มเติม 4 กองร้อยทหารพราน) เมื่อวันที่ 19 ก.พ.56 จำนวน 196 นาย ให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง ณ ห้องเรียน ร.3 พัน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดังนี้
2.1 ตั้งแต่หมายเลข 1 – 75 ให้มารายงานตัววันที่ 16 พ.ค.56 เวลา 0700
2.2 ตั้งแต่หมายเลข 76 – 196 ให้มารายงานตัววันที่ 17 พ.ค.56 เวลา 0700 รายชื่อผู้สอบผ่าน

3 บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่ผ่านการพิจารณาคักเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. สังกัด กรม ทพ.22 (เพิ่มเติม 4 กองร้อยทหารพราน) ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันเวลาที่กำหนดการ ในข้อ 1 และ 2 ถือว่าสละสิทธิ์    
  • ตั้งแต่หมายเลข 1 - 166 สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการทดสอบเมื่อ 15 มกราคม 2556      
  • ตั้งแต่หมายเลข 1 - 196 สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการทดสอบเมื่อ 19 กุมภาพันธ์2556      
     
เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวประกอบด้วย
   
      1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น    
      2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และเจ้าตัว อย่างละ 4 แผ่น    
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา และเจ้าตัว อย่างละ 4 แผ่น    
      4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 แผ่น    
      5. หลักฐานทางทหาร ( สด.43, สด.8, สด.9 ) จำนวน 4 แผ่น    
      6. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จำนวน 4 แผ่น    
      7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 แผ่น    
      8. สำเนาใบมรณบัตร บิดา มารดา (ถ้ามี) จำนวน 4 แผ่น    
      9. หนังสือรับรอง การหย่า บิดา มารดา (ถ้ามี) จำนวน 4 แผ่น    
      10. ปากา และ นำยาลบคำผิด เตียมมาเพื่อเขียนสัญญาจ้าง    
หมายเหตุ หากมีปัญหาข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 254160
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 22 http://black22tp.com